Menu boczne

Treść strony

L/2/8.

BOŻENA MROCZEK

POSZANOWANIE PRAW DZIECKA HOSPITALIZOWANEGO

Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Rodzinnego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
ul. Podgórna 22/23, 70-205 Szczecin
Kierownik: dr n. med. Beata Karakiewicz

Streszczenie
Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: „Jaki jest zakres poszanowania prawa dziecka do szacunku w warunkach szpitalnych?” Analizie poddano warunki osobowościowe i uznawaną przez pielęgniarki hierarchię wartości oraz warunki materialne i lokalowe. Prawo dziecka do szacunku określono na podstawie dorobku naukowego Janusza Korczaka oraz przepisów Konwencji o prawach dziecka – i są to prawa „miękkie” określone w artykułach od 12 do 16 i art. 31 Konwencji oraz prawa tzw. „twarde” określone w artykułach 6, 7, 9, 24. Badaniami objęto 192 pielęgniarki pracujące na oddziałach dziecięcych szczecińskich szpitali, przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza ankiety, scheduły obserwacji oddziałów, wskazówek do swobodnego wywiadu instytucjonalnego i techniki fotografii. Przyjęte założenie o silnym wpływie wartości najważniejszych na życie psychiczne – myślenie, spostrzeganie, procesy emocjonalno-motywacyjne, postawy i zachowanie się badanych pielęgniarek – nie uzyskało należytego potwierdzenia empirycznego. Świadomość pielęgniarek w zakresie praw dziecka osiąga poziom średni, co powoduje, że egzystencja dziecka w szpitalu jest zagrożona intuicyjnym, często rutynowym działaniem pielęgniarek. Zakres poszanowania praw dziecka do szacunku określono na podstawie przyjętych wskaźników jako średni. Oznacza to, że niektóre z praw są respektowanie w niewielkim zakresie, powodując zagrożenie bytu dziecka. Wnioski: 1. Należy prowadzić systematyczne badania nad respektowaniem praw dziecka przez pracowników medycznych. 2. Tematyka prawna winna być włączona w obowiązkowe treści nauczania na studiach pielęgniarskich oraz na wszystkich zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego pielęgniarek. 3. Pielęgniarki oddziałowe powinny prowadzić systematyczny nadzór nad respektowaniem praw dziecka przez podległy personel oraz nad wypełnianiem zadań wynikających z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.

H a s ł a : prawa dziecka – Janusz Korczak – Konwencja o prawach dziecka – prawo dziecka do szacunku – prawa „miękkie” i prawa „twarde” – świadomość pielęgniarek – hierarchia wartości.

Powrót
do góry