Menu boczne

Treść strony

2004, 50, Suppl 1 - Spis treści

PRZEDMOWA

Koichi Kono
Wprowadzenie do XI Sympozjum Fluorowego w Szczecinie

PRACE ORYGINALNE

 1. Anna Machoy-Mokrzyńska
  Fluor czynnikiem przedwczesnego starzenia
 2. Ewa Birkner, Ewa Grucka-Mamczar, Sławomir Kasperczyk, Aleksandra Kasperczyk, JolantaZalejska-Fiolka, Beata Birkner, Beata Pieczyrak
  Wpływ fluorku sodu na aktywność dehydrogenazy sorbitolowej w osoczu i wątrobie królików z doświadczalną miażdżycą
 3. Joanna Chłapowska, Justyna Opydo-Szymaczek
  Ekspozycja na fluorki kobiet ciężarnych w aspekcie diety i nawyków higienicznych
 4. Andrzej Dębiński, Grażyna Nowicka
  Wpływ fluorku sodu na ektopową indukcję tkanki kostnej
 5. Andrzej Gorbaczewski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Dariusz Chlubek, Iwona Noceń, Dorota Samujło, Matylda Trusewicz
  Stężenie fluorków w ślinie mieszanej osób ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych metodami nerkozastępczymi
 6. Katarzyna Grocholewicz, Jolanta Nowakowska-Socha, Katarzyna Król, Iwona Noceń, Halina Rulkowska
  Wpływ 10–15% nadtlenku karbamidu na stężenie fluorków w szkliwie wybielanych zębów żywych
 7. Ewa Grucka-Mamczar, Ewa Birkner, Barbara Stawiarska-Pięta, Hanna Duliban, RenataPolaniak, Dariusz Chlubek, Dorota Samujło, Alicja Cegłowska
  Aktywność wybranych enzymów i stężenie amoniaku w surowicy krwi szczurów z hiperglikemią fluorkową
 8. Izabela Gutowska, Zygmunt Machoy, Bogusław Machaliński, Dariusz Chlubek
  Ocena warunków bytowania zwierzyny płowej z Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej na podstawie zawartości fluorków, wapnia i magnezu w żuchwach. I. Zależności pomiędzy zawartościami pierwiastków w żuchwach zwierząt
 9. Izabela Gutowska, Zygmunt Machoy, Dariusz Chlubek, Bogusław Machaliński
  Ocena warunków bytowania zwierzyny płowej z Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej na podstawie zawartości fluorków, wapnia i magnezu w żuchwach. II. Pogłębiona analiza statystyczna przy wykorzystaniu programu Statistica Neural Networks
 10. Maria Jezierska-Madziar, Piotr Pińskwar, Janusz Golski
  Sezonowe zmiany zawartości fluorków w wodzie starorzecza Warty w Luboniu
 11. Urszula Kaczmarek
  Wartości pH i stężenia fluorków w wybranych herbatach
 12. Piotr Kosior, Urszula Kaczmarek
  Uwalnianie jonów fluorkowych do śliny z wybranych materiałów stomatologicznych
 13. Piotr Kosior, Urszula Kaczmarek
  Wpływ parametrów środowiska na uwalnianie jonów fluorkowych z wybranych materiałów stomatologicznych – badania in vitro
 14. Zenona Kusa, Jolanta Sochacka, Władysław Wardas, Katarzyna Pawłowska-Góral
  Ocena wpływu kumulacji związków fluoru i siarki na zawartość chlorofilu w igłach sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) pochodzącej z wybranych terenów Polski południowej w latach 2001–2003
 15. Anna Lubkowska, Dariusz Chlubek, Anna Machoy-Mokrzyńska, Iwona Noceń, BeataŻyluk, Przemysław Nowacki
  Stężenie fluoru, glinu i magnezu w wybranych strukturach ośrodkowego układu nerwowego szczurów eksponowanych na glin i fluor w wodzie pitnej
 16. Barbara Marciniec, Katarzyna Dettlaff, Jolanta Bafeltowska
  Wpływ podstawnika fluorowego na trwałość radiochemiczną niektórych leków pochodnych steroidów i azoli
 17. Krystyna Opalko, Katarzyna Mróz-Żurawska, Jerzy Piotr Szumiłowicz, Danuta Wójtowicz, Dariusz Chlubek, Iwona Noceń, Zbigniew Szych
  Porównanie zawartości fluorków, wapnia i magnezu w powierzchniowej warstwie szkliwa zębów z żywą i martwą miazgą
 18. Katarzyna Pawłowska-Góral, Adam Kałamarz, Zenona Kusa, Maria Wardas
  Skutki działania fluorku sodu w obecności witaminy C na izolowane hepatocyty szczurów
 19. Monika Rać, Dariusz Chlubek
  Sposoby przygotowania materiału do oznaczeń fluorków i metali w tkankach mięczaków dla potrzeb biomonitoringu
 20. Wiesław Salicki, Elżbieta Kalisińska
  Fluor i wapń w kościach grzywacza (Columba palumbus)
 21. Helena Zakrzewska, Maria Brzezińska, Wiesława Orowicz, Dorota Samujło, AnetaWójcik, Alina Kolanus
  Zawartość fluorków w sierści i racicach dzików oraz zwierzyny płowej pochodzącej z terenów Pomorza Zachodniego jako bioindykator skażenia środowiska naturalnego
Powrót
do góry