Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 14-18

EWA BIRKNER, EWA GRUCKA-MAMCZAR, SŁAWOMIR KASPERCZYK, ALEKSANDRA KASPERCZYK, JOLANTA ZALEJSKA-FIOLKA, BEATA BIRKNER, BEATA PIECZYRAK*

WPŁYW FLUORKU SODU NA AKTYWNOŚĆ DEHYDROGENAZY SORBITOLOWEJ
W OSOCZU I WĄTROBIE KRÓLIKÓW Z DOŚWIADCZALNĄ MIAŻDŻYCĄ

Zakład Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze
Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Birkner
* Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego nr 5
pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: dr n. przyr. Grzegorz Ziółkowski

Streszczenie
Badania przeprowadzono na królikach, u których dietą niskocholesterolową (0,5 g%) i wysokocholesterolową (2,0 g%) wywołano doświadczalną miażdżycę. Dodatkowo królikom obu grup podawano fluorek sodu (NaF) w wodzie pitnej w dawce 3 mg F–/kg m.c./24 h. Stwierdzono wzrost aktywności dehydrogenazy sorbitolowej (SDH) w osoczu i obniżenie aktywności tego enzymu w wątrobie królików pozostających na diecie wysokocholesterolowej oraz u królików, którym jednocześnie podawano do picia NaF. U królików pozostających na diecie niskocholesterolowej już w drugim miesiącu badania stwierdzono wzrost aktywności SDH w osoczu, wynikający bezpośrednio z obecności fluorków w diecie i spowodowany przypuszczalnie ich kumulacją w wątrobie.

H a s ł a: fluorek sodu – dehydrogenaza sorbitolowa – miażdżyca.

Powrót
do góry