Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 23-27

ANDRZEJ DĘBIŃSKI, GRAŻYNA NOWICKA

WPŁYW FLUORKU SODU NA EKTOPOWĄ INDUKCJĘ TKANKI KOSTNEJ

Pracownia Metaboliczna Zakładu Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych z Poradnią Chorób Metabolicznych
Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
Kierownik: dr hab. n. farm. Grażyna Nowicka

Streszczenie
Fluorek wykazuje bardzo silne działanie stymulujące rozwój kości. Celem badania była ocena wpływu fluorku sodu na tworzenie i resorpcję kości w doświadczeniach nad ektopowym powstawaniem kości. Ektopowe tworzenie kości indukowano po 10 dniach od rozpoczęcia badania. Utworzono dwie grupy, badaną i kontrolną, liczące po 15 szczurów. Grupa badana otrzymywała 100 ppm fluorku sodu w wodzie. Implantowano dewitalizowane wszczepy macierzy kostnej domięśniowo w dwóch miejscach klatki piersiowej. Po ośmiu tygodniach nowo powstałą kość usuwano i przygotowywano bez odwapniania do badań histomorfometrycznych. Obwód osteoidu (O.Pm) oraz liczba osteoblastów (N.Ob) były wyższe w grupie badanej niż kontrolnej (42,24 ± 4,14 vs. 12,18 ± 2,89; p < 0,01 oraz 26,07 ± 3,26 vs. 10,24 ± 1,39; p < 0,01, odpowiednio). Liczba osteoklastów (N.Oc) była podwyższona w grupie badanej (4,31 ± 0,40 vs. 2,53 ± 0,31; p < 0,01). Nie stwierdzono istotnych różnic w powierzchni zajętej przez kość (B.Ar/T.Ar) (19,36 ± 2,26 vs. 18,67 ± 3,71). Wyciągnięto wniosek, że fluorek sodu nie tylko zwiększa aktywność osteoblastów, ale także stymuluje resorpcję kości we wszczepach macierzy kostnej.

H a s ł a : ektopowe tworzenie kości – fluorki – histomorfometria – szczur.

Powrót
do góry