Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 28-32

ANDRZEJ GORBACZEWSKI, JADWIGA BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA, DARIUSZ CHLUBEK*, IWONA NOCEŃ*, DOROTA SAMUJŁO*, MATYLDA TRUSEWICZ

STĘŻENIE FLUORKÓW W ŚLINIE MIESZANEJ OSÓB ZE SCHYŁKOWĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONYCH METODAMI NERKOZASTĘPCZYMI

Zakład Stomatologii Zachowawczej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska
* Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Streszczenie
Badanie wykonano u 48 pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami (29 mężczyzn i 19 kobiet, średni wiek 50,8 lat) i po przeszczepie nerki (15 kobiet i 33 mężczyzn, średni wiek 42,2 lat). Wyniki porównano z grupą 44 osób zdrowych (23 kobiet i 21 mężczyzn, średni wiek 49,5 lat). Celem badania była ocena zawartości fluorków w mieszanej niestymulowanej ślinie pacjentów w czasie terapii nerkozastępczej oraz zdrowych osób z grupy kontrolnej. Badano wpływ hemodializy na zawartość fluorków w ślinie. Próbki śliny uzyskano metodą plucia według Navazesh. Próbki pobierano przed i po hemodializie oraz jednorazowo u biorców nerek i w grupie kontrolnej. Stężenie fluorków mierzono przy użyciu elektrody fluoroselektywnej firmy Orion, model 96-09. Poziom fluorków u osób zdrowych wynosił 4,92 ± 2,30 µmol/L. Średni poziom fluorków przed hemodializą wynosił 9,63 ± 3,90 µmol/L i obniżał się istotnie po hemodializie do 7,52 ± 2,71 µmol/L (p < 0,0001). Zawartość fluorków w ślinie pacjentów przed i po hemodializie była istotnie wyższa niż u osób zdrowych i biorców nerek (p < 0,0001). Nie stwierdzono istotnych różnic w stężeniu fluorków między biorcami nerek a osobami zdrowymi. Wyniki wskazują na potrzebę indywidualnej suplementacji fluorkowej u pacjentów przewlekle hemodializowanych.

H a s ł a: ślina – fluorki – hemodializa – transplantacja nerki – jama ustna.

Powrót
do góry