Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 54-57

MARIA JEZIERSKA-MADZIAR, PIOTR PIŃSKWAR*, JANUSZ GOLSKI

SEZONOWE ZMIANY ZAWARTOŚCI FLUORKÓW W WODZIE STARORZECZA
WARTY W LUBONIU

Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Akademii Rolniczej w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71c, 60-625 Poznań
Kierownik: prof. dr hab. Antoni Przybył
* Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kędziora

Streszczenie
Badania nad sezonowymi zmianami w stężeniu fluorków w wodzie starorzecza Warty w Luboniu przeprowadzono w latach 2002–2003 w Katedrze Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rezerwuar ten przez kilka dziesięcioleci przyjmował związki fluoru pochodzące z osadów ługu pokrystalizacyjnego fluorku glinu i kwasu fluorokrzemowego. Największe ilości związków fluoru odłożone zostały w osadach dennych najgłębszej części rezerwuaru. Na podstawie dwuletnich obserwacji stwierdzono, że stężenie fluoru w wodzie podlega istotnym wahaniom (między 1,0 i 6,2 mg F–/L). Najmniejsze stężenie fluorków w wodzie wykryto podczas cyrkulacji wiosennej, natomiast największe w warstwie dennej w okresie letniej stagnacji. Zmiany sezonowe w zawartości fluorków w wodach starorzecza Warty były ściśle związane z mineralizacją osadu dennego, na co wskazuje niedobór tlenu w wodzie warstwy dennej.

H a s ł a: starorzecza – fluorki – jakość wody.

Powrót
do góry