Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 62-64

PIOTR KOSIOR, URSZULA KACZMAREK*

UWALNIANIE JONÓW FLUORKOWYCH DO ŚLINY Z WYBRANYCH
MATERIAŁÓW STOMATOLOGICZNYCH

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 43/45, 50-138 Wrocław
Kierownik: dr n. med. Mirosława Kasiak
* Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Kuźnicza 43/45, 50-138 Wrocław
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Streszczenie
Badanie przeprowadzono celem oceny uwalniania fluorków z materiałów stomatologicznych: żywic kompozytowych – Tetric Ceram i Degufill Mineral, laków – Conseal F i Admira seal, kompomeru – Freedom oraz cementu glasionomerowego – Vitremer. Badano uwalnianie fluorków do niestymulowanej śliny mieszanej po leczeniu z użyciem materiału. Grupa badana składała się z 72 pacjentów, zaś pomiary stężeń fluorków przeprowadzono z użyciem elektrody jonoselektywnej (Orion). Stwierdzono następujące uwalnianie fluorków w kolejności malejącej: Vitremer (6,03 µM), Degufill Mineral (2,79 µM), Teric Ceram (2,54 µM), Freedom (2,52 µM), Admira seal (1,85 µM) i Conseal F (1,80 µM).

H a s ł a: materiały stomatologiczne – uwalnianie fluoru – ślina.

Powrót
do góry