Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 77-82

BARBARA MARCINIEC, KATARZYNA DETTLAFF, JOLANTA BAFELTOWSKA*

WPŁYW PODSTAWNIKA FLUOROWEGO NA TRWAŁOŚĆ RADIOCHEMICZNĄ
NIEKTÓRYCH LEKÓW POCHODNYCH STEROIDÓW I AZOLI

Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań
Kierownik: prof. dr hab. Marianna Zając
* Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec
Kierownik: prof. dr hab. Ewa Buszman

Streszczenie
Zbadano trwałość radiochemiczną trzech substancji leczniczych zawierających fluor: deksametazonu i octanu fludrokortyzonu (pochodne steroidowe) oraz flukonazolu (pochodna azolu). Badane związki w fazie stałej poddano działaniu promieniowania jonizującego w postaci wiązki elektronów w dawkach 20–400 kGy. Dla związków po napromieniowaniu przeprowadzono analizę wagową, organoleptyczną, spektrofotometryczną (UV i IR) oraz chromatograficzną (TLC i HPLC). Dla wszystkich badanych związków stwierdzono obniżenie zawartości substancji leczniczych po radiacji oraz pojawienie się produktów radiolizy, a także zmiany właściwości fizykochemicznych takich jak: zmianę zabarwienia flukonazolu, zbrylenie deksametazonu, spadek absorpcji promieniowania UV (deksametazon, octan fludrokortyzonu) lub jej wzrost (flukonazol). Z badań wynika, że obie pochodne steroidowe są odporne na działanie promieniowania jonizującego w dawkach 25–50 kGy i mogą być sterylizowane radiacyjnie, natomiast flukonazol jest zbyt wrażliwy na działanie wiązki elektronów i powinien być wyjaławiany innymi metodami. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami wcześniejszych badań nad pochodnymi steroidów sterylizowanymi radiacyjnie i stwierdzono, że obecność atomu fluoru w cząsteczce octanu fludrokortyzonu zmniejsza jego trwałość radiochemiczną w porównaniu z octanem hydrokortyzonu, tj. analogiem nie zawierającym atomu fluoru.

H a s ł a: deksametazon – fludrokortyzon – flukonazol – radiostabilność.

Powrót
do góry