Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2004; 50, Suppl. 1, 91-93

MONIKA RAĆ, DARIUSZ CHLUBEK

SPOSOBY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO OZNACZEŃ FLUORKÓW
I METALI W TKANKACH MIĘCZAKÓW DLA POTRZEB BIOMONITORINGU

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Streszczenie
Z uwagi na toksyczność fluorków i niektórych metali duże znaczenie mają metody łatwego i regularnego monitorowania ich obecności w środowisku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnych metod przygotowywania tkanek mięczaków do analizy fluorków i metali dla potrzeb biomonitoringu. Przygotowanie próbek do oznaczeń jest najbardziej pracochłonną częścią analizy i wymaga stosowania różnych procedur do różnego typu materiału. Przedstawiono procedury przygotowania materiału do oznaczania fluorków w muszli mięczaków za pomocą jonoselektywnej elektrody fluorkowej, oznaczania fluorków w tkankach miękkich mięczaków za pomocą chromatografu gazowego oraz do oznaczania metali w różnych tkankach mięczaków metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.

H a s ł a: fluorek – metale – mięczaki – biomonitoring.

Powrót
do góry