Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 117-126

ALDONA SIENNICKA

WPŁYW KRÓTKOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH NA STYMULOWANĄ ZMODYFIKOWANYMI OKSYDACYJNIE LDL EKSPRESJĘ ŚRÓDBŁONKOWYCH CZĄSTEK ADHEZYJNYCH

Katedra Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz

Streszczenie
Wstęp: Adhezja i migracja mononuklearnych leukocytów do błony wewnętrznej naczynia odgrywa istotną rolę w patogenezie miażdżycy. W procesie tym pośredniczą cząstki adhezyjne. Sugeruje się, że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, produkowane podczas bakteryjnej fermentacji błonnika pokarmowego w jelicie grubym, wywierają korzystne działanie przeciwmiażdżycowe.
Materiał i metody: Celem pracy była weryfikacja hipotezy, że kwas propionowy i masłowy mogą mieć bezpośredni wpływ na funkcje komórek śródbłonka. Podjęto badania in vitro zmierzające do wyjaśnienia mechanizmów, za pomocą których kwasy te mogłyby wpływać na istotny dla rozwoju miażdżycy etap, jakim jest dysfunkcja komórek śródbłonka i związana z tym ich zwiększona adhezywność dla monocytów i limfocytów.
Wyniki: Wykazano, że kwas propionowy i masłowy hamują stymulowaną ox-LDL ekspresję VCAM-1 i ICAM-1, zarówno na poziomie białka jak i mRNA, poprzez wpływ na zależne od NF-κB mechanizmy transkrypcyjne obniżają również adhezywność komórek śródbłonka dla monocytów i limfocytów. Zaobserwowane właściwości kwasu propionowego i masłowego, a szczególnie ich wpływ na stopień aktywacji NF-κB, wskazują na istnienie nowych mechanizmów przeciwzapalnego i antymiażdżycowego działania tych kwasów.

H a s ł a: komórki śródbłonka – cząstki adhezyjne – krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe – ox-LDL.
Powrót
do góry