Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 13-21

TARIQ AL-AMAWI

ANALIZA PORÓWNAWCZA CZYNNIKÓW PROGNOSTYCZNYCH PRZEŻYĆ CHORYCH OPEROWANYCH RADYKALNIE Z POWODU RAKA ODBYTNICY W STADIUM ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO T2 I T3

Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Józef Kładny

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena wybranych czynników rokowniczych po operacjach raka odbytnicy w stadiach zaawansowania klinicznego T2 i T3 oraz porównanie wartości tych czynników w dwóch badanych stadiach.
Materiał i metody: Analizowano 174 chorych z rakiem odbytnicy w stadium zaawansowania T3 i 112 chorych w stadium T2 leczonych radykalnie we wszystkich klinikach i oddziałach chirurgicznych Szczecina w latach 1993-1997.
Wyniki: Analizy wykazały, że wczesne wyniki leczenia RO w obu stadiach zaawansowania nie różniły się istotnie. Porównanie wyników odległych wykazało większą szansę przeżycia chorych w stadium T2 (56% przeżyć 5-letnich) w porównaniu do 40% w stadium T3. Nawrót miejscowy stwierdzono nieznacznie częściej u chorych w stadium T3 (16,7% vs. 13,9%). Analizy statyczne wykazały, że istotne znaczenie rokownicze w stadium T3 miały: stopień złośliwości histologicznej, obecność przerzutów w węzłach chłonnych, nawrót miejscowy, doświadczenie operatora, powikłania w okresie pooperacyjnym, niezamierzona perforacja guza i zastosowanie chemioterapii. W stadium T2 istotny wpływ na przeżycie miały: stopień złośliwości histologicznej i nawrót miejscowy.
Wnioski: Na podstawie analiz można stwierdzić, że wartość czynników prognostycznych jest większa w rakach bardziej zaawansowanych, a niektóre czynniki uznawane za rokownicze nie mają istotnego wpływu na wyniki leczenia w rakach mało zaawansowanych.

H a s ł a: rak odbytnicy - czynniki prognostyczne - stadium T2 - stadium T3.
Powrót
do góry