Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 37-40

EWA TOMASIK, DAMIAN CZEPITA*, MARIA ŻEJMO**, FLORIAN CZERWIŃSKI

ROZWÓJ GAŁKI OCZNEJ I OCZODOŁU CZŁOWIEKA W ŻYCIU PŁODOWYM

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Florian Czerwiński
* Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr habil. n. med. Danuta Karczewicz
** Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Stefania Giedrys-Kalemba

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było dokonanie oceny rozwoju gałki ocznej i oczodołu człowieka w życiu płodowym.
Materiał i metody: Przebadano 18 martwych płodów ludzkich (36 oczu i 36 oczodołów) w wieku od 17 do 28 tygodnia ciąży. Badane płody zmarły w pierwszych godzinach życia z powodu wcześniactwa. Nie wykazywały żadnych widocznych wad rozwojowych. Mierzono u nich długość osiową i średnicę równikową gałek ocznych oraz głębokość i szerokość oczodołów. Dane opracowano statystycznie testem t-Studenta oraz współczynnikami korelacji Pearsona.
Wyniki: Wykazano, że wraz z wiekiem rośnie długość osiowa (p < 0,005) i średnica równikowa (p < 0,001) gałki ocznej. Stwierdzono, że wraz z wiekiem rośnie głębokość (p < 0,001) i szerokość (p < 0,001) oczodołu. Zaobserwowano również, że wraz ze wzrostem długości osiowej oka zwiększa się głębokość oczodołu (p < 0,001), a wraz ze wzrostem średnicy równikowej gałki ocznej rośnie szerokość oczodołu (p < 0,001). W pracy wykazano, że w życiu płodowym człowieka wzrost gałki ocznej koreluje ze wzrostem oczodołu.

H a s ł a: płód – gałka oczna – oczodół – rozwój.
Powrót
do góry