Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 57-63

MONIKA GÓRA

BADANIE SKUTECZNOŚCI WSZCZEPÓW HYDROKSYAPATYTOWYCH W LECZENIU ZNISZCZEŃ WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO W OBRĘBIE ZĘBÓW LECZONYCH METODĄ HEMISEKCJI 

Zakład Stomatologii Zachowawczej Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Streszczenie
Wstęp: W niniejszej pracy przeprowadzono długoterminowe badania leczenia ubytków kostnych powstałych w wyniku zabiegów operacyjnych.
Materiał i metody: W tym celu wykonano zabieg hemisekcji u 96 pacjentów (37 mężczyzn i 59 kobiet), którzy zostali zakwalifikowani z powodu nieprawidłowo przeleczonych endodontycznie zębów, rozległych zmian wywołanych chorobą próchnicową w okolicy furkacji czy też zaników kostnych przyzębia. U 51 osób do leczenia ubytków kostnych zastosowano hydroksyapatyt HA Biocer w granulkach. U pozostałych 45 osób leczenie odbywało się siłami natury. Sam zabieg hemisekcji polega na podzieleniu korony zęba na dwie części – bliższą i dalszą – wraz z odseparowaniem korzeni i usunięciu korzenia objętego zmianami patologicznymi a pozostawieniu korzenia wyleczonego endodontycznie. Po 6 tygodniach leczenia wszystkim pacjentom wykonano uzupełnienie protetyczne.
Badania kontrolne polegały na ocenie następujących wskaźników:
• radiologiczny wskaźnik pomiaru zaniku wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy według Engelbergera, Marthalera i Rateischaka (EMR),
• pomiar głębokości kieszonek przyzębowych,
• wskaźnik ruchomości zębów według Entina,
• wskaźnik obnażenia korzenia według Cieszyńskiego,
• wskaźnik płytki bakteryjnej Pl.I. według Silnessa i Löego.
Pacjentów poinformowano o konieczności przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej. Badania te przeprowadzone były w następujących okresach kontrolnych: po 6 tygodniach, po 6, 12, 24, 36, 48 oraz po 60 miesiącach po wykonaniu zabiegu.
Wyniki: W okresie 5 lat kontroli obserwowano konsekwentne zmniejszanie się średnich wartości wskaźnika Pl.I. zarówno w grupie I, jak i w grupie II. Jednakże w grupie, w której stosowano HA Biocer, wskaźnik Pl.I. osiągnął dużo niższą wartość w krótszym czasie niż w grupie, w której nie stosowano hydroksyapatytu.
W grupie I, w której zastosowano HA Biocer, nie doszło do procesów zaniku tkanki kostnej w okolicy korzeni zębów po hemisekcji. W grupie tej zaobserwowano prawie dwukrotne spłycenie kieszonek dziąsłowych. W pierwszych 2 latach badań uzyskano znaczną poprawę stabilizacji zębów, która utrzymała się do końca obserwacji. W pierwszym roku obserwacji zanotowano również zmniejszenie stopnia obnażenia korzeni.
U pacjentów grupy II, u których nie stosowano do gojenia HA Biocer, wskaźnik EMR wykazał ubytek kości na poziomie 11%. Zaobserwowano także dwukrotne pogłębienie się kieszonek dziąsłowych, zaś poprawę stabilizacji zębów w ciągu całego okresu badań stwierdzono u trzykrotnie mniejszej liczby pacjentów. Wykazano też zwiększenie stopnia obnażenia korzeni, w niektórych przypadkach wskaźnik obnażenia korzenia pozostał na niezmienionym poziomie.
Wnioski: Wykazano, że zabieg hemisekcji jest terapią skuteczną i może być alternatywą dla usunięcia zęba. Ząb po hemisekcji może być filarem dla uzupełnienia protetycznego, dając możliwość wykonania stosownego uzupełnienia protetycznego. Zastosowanie terapii skojarzonej (zabieg hemisekcji oraz wszczepienie hydroksyapatytu) przyniosło znacznie lepsze wyniki w postaci poprawy badanych parametrów.

H a s ł a: hydroksyapatyt – wszczep – hemisekcja.

Powrót
do góry