Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 1, 83-94

WOJCIECH GŁĄBOWSKI

OCHRONNE DZIAŁANIE CZYNNIKA WZROSTU KOMÓREK MACIERZYSTYCH (STEM CELL FACTOR - SCF) NA POZAUSTROJOWY ROZWÓJ ZARODKÓW MYSICH W OKRESIE PRZEDIMPLANTACYJNYM

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy było zbadanie potencjalnego działania ochronnego SCF na pozaustrojowy rozwój przedimplantacyjnych zarodków mysich eksponowanych na działanie Fas-L lub poddanych krioprezerwacji.
Materiał i metody: Materiał do badań stanowiły dwukomórkowe zarodki myszy, które pobierano z jajowodów samic szczepu B6C3-F1 stymulowanych wcześniej przy użyciu FSH oraz gonadotropiny kosmówkowej i dopuszczanych do samców szczepu DBA. W pierwszym modelu doświadczalnym zarodki dzielono na 3 grupy: 1) grupę kontrolną, 2) grupę zarodków poddanych działaniu Fas-L, 3) grupę zarodków poddanych działaniu Fas-L oraz SCF. W drugiej części doświadczeń zarodki również dzielono na 3 grupy: 1) grupę kontrolną, 2) grupę zarodków poddanych krioprezerwacji i po rozmrożeniu hodowanych w pożywce podstawowej, 3) grupę zarodków poddanych krioprezerwacji i po rozmrożeniu hodowanych w pożywce wzbogaconej o SCF. W obu modelach doświadczalnych zarodki poddawano przyżyciowej ocenie morfologicznej w mikroskopie kontrastowo-fazowym, w odstępach 24-godzinnych aż do chwili upłynięcia 96 godzin od rozpoczęcia hodowli. Na podstawie tych obserwacji ustalano odsetki zarodków w poszczególnych stadiach rozwojowych, co pozwoliło na analizę dynamiki wzrostu oraz ocenę potencjału rozwojowego zarodków w ocenianych grupach. W mikroskopie fluorescencyjnym przeprowadzono ocenę całkowitej ilości komórek blastocyst (TBC) przy użyciu barwnika DNA Hoechst 33342 oraz żywotności komórek zarodków po wybarwieniu jodkiem propidyny. W grupie zarodków poddanych działaniu Fas-L w celu wykrycia apoptozy wykonano reakcję TUNEL. Reakcję tę obrazowano przy użyciu mikroskopu konfokalnego. W celu oceny ekspresji receptora Fas w obrębie blastocyst wykonano reakcję immunohistochemiczną.
Wyniki: Za pomocą reakcji immunohistochemicznej wykazano obecność receptora Fas w komórkach ocenianych blastocyst. W zarodkach mysich poddanych działaniu Fas-L stwierdzono znamiennie niższe odsetki blastocyst w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie wykazano istotnych różnic w zakresie odsetków blastocyst, między grupą zarodków hodowanych w obecności Fas-L a grupą hodowaną w obecności Fas-L i SCF. W grupie blastocyst wyhodowanych w obecności Fas-L wykazano znamiennie niższe wartości TBC niż w kontroli i w grupie zarodków hodowanych z Fas-L i SCF. Reakcja TUNEL była w zarodkach narażonych na działanie Fas-L słabo zaznaczona, a jej nasilenie nie różniło się od stwierdzonego w grupie kontrolnej oraz grupie hodowanej z Fas-L i SCF. Dynamika wzrostu zarodków była znamiennie wyższa w grupie kontrolnej niż w dwóch pozostałych grupach.
Porównanie odsetków blastocyst w grupie zarodków hodowanych po krioprezerwacji w obecności SCF oraz w grupie hodowanej bez tego czynnika nie wykazało istotnych różnic. Dynamika wzrostu zarodków była najlepsza w grupie zarodków nie mrożonych, słabsza w grupie zarodków hodowanych po rozmrożeniu w obecności SCF, a najsłabsza w przypadku zarodków, które po rozmrożeniu były hodowane w pożywce standardowej bez dodatku SCF. Różnice te były istotne statystycznie. Wykazano lepszą żywotność komórek blastocyst w grupie zarodków niemrożonych niż w grupie zarodków hodowanych po rozmrożeniu bez SCF i w grupie zarodków hodowanych po rozmrożeniu w obecności SCF. Nie stwierdzono istotnych różnic żywotności między dwoma ostatnimi grupami.
Wnioski: Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, że: ekspozycja zarodków mysich na Fas-L upośledza ich rozwój w okresie przedimplantacyjnym; reakcja TUNEL nie pozwala wykazać, na jakiej drodze dochodzi do zahamowania wzrostu zarodków narażonych na działanie Fas-L; czynnik SCF wykazuje ochronny wpływ na wczesny rozwój zarodków poddanych działaniu Fas-L, który wyraża się zwiększeniem całkowitej ilości komórek blastocysty; czynnik SCF zwiększa dynamikę wzrostu zarodków poddanych krioprezerwacji.

H a s ł a: zarodki mysie – hodowla in vitro – SCF.

Powrót
do góry