Menu boczne

Treść strony

2007, 53, 2

Spis treści / Contents

 1. Damian Czepita, Artur Mojsa, Maria Ustianowska, Maciej Czepita, Ewelina Lachowicz
  Role of gender in the occurrence of refractive errors / Rola płci w występowaniu wad refrakcji
 2. Anita Huryń, Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz, Maria Żejmo
  Rola leków biologicznych w dermatologii / The role of biological agents in dermatology
 3. Przemysław Nowacki, Agata Porębska, Anna Bajer-Czajkowska, Adrian Żywica, Dorota Koziarska, Jarosław Podbielski
  An approach of patients with ischemic stroke to primary and secondary stroke prevention in Poland / Podejście chorych z udarem niedokrwiennym mózgu do pierwotnej i wtórnej profilaktyki udaru w Polsce
 4. Marek Lickendorf
  Możliwości i ograniczenia metody neuronawigacyjnej w leczeniu patologii wewnątrzczaszkowych, w oparciu o anatomiczne markery rejestracyjne i przedoperacyjne badanie tomografii rezonansu magnetycznego / The possibilities and limitations of the neuronavigation method in the treatment of intracranial pathology, on the basis of anatomic registering markers and preoperative magnetic resonance imaging
 5. Włodzimierz D. Majewski, Tadeusz Sulikowski, Marek Kamiński, Marek Ostrowski
  Splenic and parasplenic abscess as a late complication of laparoscopic nissen fundoplication – case report and review of the literature / Ropień śledziony i okołośledzionowy jako późne powikłanie fundoplikacji laparoskopowej. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
 6. Magdalena Ciejak, Maria Olszewska, Katarzyna Jakubowska, Dariusz Żebiełowicz, Krzysztof Safranow, Dariusz Chlubek
  Aktywność amylazy i stężenie białka w ślinie u kobiet ciężarnych / Activity of alpha-amylase and concentration of protein in saliva of pregnant women
 7. Justyna Witkowska, Joanna Bober, Dariusz Chlubek
  Zmiany składu lipidowego błon erytrocytów osób z przewlekłą niewydolnością nerek / Changes in the lipid content of erythrocytes in patients with chronic renal failure
 8. Violetta Konstanty-Kurkiewicz, Florian Czerwiński, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Ewa Tomasik
  Morphometrical studies of posterior fontanel in different periods of foetal life / Morfometryczne badania ciemiączka tylnego w różnych okresach życia płodowego
 9. Bolesław Banach
  Elektrofizjologiczna charakterystyka transportu jonów w izolowanej ścianie tchawicy po działaniu bodźców mechanicznych i hamowaniu transportu sodu / Electrophysiological characteristics of ion transport in isolated rabbit trachea wall after in effect of mechanical stimuli and sodium transport inhibition
 10. Ewa Sobolewska, Bogumiła Frączak, Danuta Czarnomysy-Furowicz, Halina Ey-Chmielewska, Jolanta Karakulska
  Bacteria adhesion to the surface of various prosthetics materials / Adhezja bakterii do powierzchni różnych materiałów protetycznych
 11. Krzysztof Prajs
  Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do sprawności fizycznej i stanu psychicznego / The quality of life of patients who suffer from rheumatoid arthritis in reference to their physical fitness and mental state
 12. Halina Ey-Chmielewska, Ewa Sobolewska, Bogumiła Frączak
  Description of prosthetic treatment in case of neurofibromatosis in the course of Recklinghausen disease. Case course / Postępowanie protetyczne w przypadku występowania nerwiakowłókniakowatości w przebiegu choroby Recklinghausena. Opis przypadku
 13. Justyna Pol, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Matylda Trusewicz
  Mucyny śliny ludzkiej – ich rola i znaczenie / Human salivary mucins – their role and meaning
 14. Maciej Górski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska
  Stan zębów i przyzębia dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym a świadomość zdrowotna ich rodziców / Teeth and parodontium status of moderately mentally retarded children and the health awareness of their parents
 15. Jolanta Nowakowska-Socha
  Stomatologiczne leczenie estetyczne w obecnych warunkach socjoekonomicznych oraz jego wpływ na higienę i samoocenę u leczonych pacjentów na podstawie badań ankietowych i klinicznych / Aestetic dental treatment in present socio-economic conditions and its influence on the oral hygiene and self-esteem of patients based on the survey and clinical research
 16. Jakub Wiśniewski, Włodzimierz D. Majewski
  Ocena poziomu wiedzy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Zachodniopomorskiem na temat pierwszej pomocy medycznej / Assessment of knowledge about first aid among the teachers of chosen high schools in the Western Pomerania region
 17. Andrzej Kierzek, Andrzej Pozowski, Jadwiga Kuciel-Lewandowska
  Alfred Marcin Sokołowski a Władysław Matlakowski. Przyczynek do historii sanatoryjnego leczenia gruĽlicy płuc / Alfred Marcin Sokołowski and Władysław Matlakowski. Contribution to history of spa treatment of pulmonary tuberculosis
Powrót
do góry