Menu boczne

Treść strony

2007, 53, 3

Spis treści / Contents

 1. Katarzyna Wiedro, Ewa Stachowska, Dariusz Chlubek
  Łańcuchowa reakcja polimerazy z analizą w czasie rzeczywistym (RT-PCR) / Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR)
 2. Edyta Dzięciołowska-Baran
  Rozwój elementów kostnych ucha wewnętrznego u płodów ludzkich / Development of the osseous structures of internal ear in human foetuses
 3. Karina Engel, Tomasz Płonka, Marek Bilar, Ewa Czajkowska, Ewa Orzińska, Ewa Brojer, Elżbieta Ronin-Walknowska
  Analiza zależności pomiędzy stężeniem pozakomórkowego DNA płodowego w krążeniu ciężarnej a stopniem ciężkości preeklampsji / The analysis of the correlation between extracellular fetal DNA concentration in maternal circulation and severity of preeclampsia
 4. Aleksandra Zarek
  Porównanie subiektywnej oceny ciała mężczyzn i kobiet w wieku 19 do 25 lat / A comparison of a subjective evaluation of male and female bodies ranging from 19 to 25 years of age
 5. Adrian Żywica, Jarosław Podbielski, Przemysław Nowacki, Krzysztof Safranow
  Monitorowanie krążenia w tętnicach przednich mózgu u chorych z nadciśnieniem tętniczym i udarem mózgu, bez istotnego hemodynamicznie zwężenia w tętnicach zewnątrzczaszkowych / Circulation monitoring in anterior cerebral arteries in hypertensive patients with ischemic stroke, without hemodynamically significant stenosis in extracranial arteries
 6. Hanna Przepiera-Będzak
  Wartość badań oceniających gęstość mineralną kości i metabolizm kostny u chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa w wykrywaniu osteoporozy / The value of researches, which assess bone mineral density and bone metabolism in patients with ankylosing spondylitis, in detecting osteoporosis
 7. Dorota Koziarska, Janusz Kozłowski, Danuta Korwin-Piotrowska
  Podobieństwa w strukturze harmonicznej czynności EEG wywołanej fotostymulacją stroboskopową u osób chorych na epilepsję i zdrowych / Similarities in the harmonic structure of EEG activity provoked by intermittent photic stimulation in epileptic and healthy subjects
 8. Katarzyna Amernik
  Morfologia głodni i charakterystyka percepcyjno-akustyczna głosu i mowy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów / Glottis morphology and perceptive-acoustic characteristics of voice and speech in patients with rheumatoid arthritis
 9. Teresa Mikołajczak, Grażyna Wilk, Elżbieta Gawrych
  Badanie mineralizacji przeszczepu kostnego u pacjentów z rozszczepami wyrostka zębodołowego za pomocą radiografii cyfrowej / Assessment of bone grafting mineralization in patients with alveolar clefts using digital radiography
 10. Barbara Wójcik, Włodzimierz D. Majewski
  Czy operacja przepukliny pachwinowej u starszych mężczyzn wpływa na ich jakość życia? / Does inguinal hernia repair influence on quality of life of elderly males?
 11. Ewa Mojs, Ewa Gajewska, Maria Danuta Głowacka, Włodzimierz Samborski
  Występowanie zaburzeń poznawczych i emocji w padaczce i ich implikacje dla terapii / The prevalence of cognitive and emotional disturbances in epilepsy and its consequences for therapy
 12. Sławomir Giza
  Badanie porównawcze opracowywania ubytków próchnicowych metodą klasyczną przy użyciu wiertarki stomatologicznej, metodą chemo-mechaniczną preparatem Carisolv oraz laserem YAG:Er CTL-1601 / Comparative studies of carious defects filling using the classical method and dental drill, and using the Carisolv chemomechanical method and the YAG:Er CTL-1601 laser
 13. Maria Syryńska, Liliana Szyszka, Robert Kowalczyk, Barbara Wędrychowska-Szulc
  Dysplazja włóknista w obrębie szczęki a leczenie ortodontyczne. Opis przypadku / Fibrous dysplasia of maxilla and the orthodontic treatment. Case report
 14. Barbara Wędrychowska-Szulc, Joanna Janiszewska-Olszowska
  Dodatkowe siekacze boczne – morfologia i towarzyszące im nieprawidłowości zgryzowe / The supernumerary lateral incisors – morphology and concomitant abnormalities
 15. Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Beata Tomczyk, Florian Czerwiński
  Noworodek szczeciński – stan rozwoju fizycznego / Szczecin`s newborn infant – somatic state
 16. Anna Kuligowska, Włodzimierz D. Majewski
  Wpływ otyłości na wczesne wyniki i jakość życia pacjentów po wybranych zabiegach operacyjnych wykonanych metodą laparoskopową lub klasyczną / The influence of obesity on early results and quality of life of patients after chosen operations performed by laparoscopic or open methods
 17. Małgorzata Łukjanowicz, Andrzej Bohatyrewicz, Marek Brzosko
  Zapalenie kręgosłupa wywołane przez drożdże z rodzaju Candida – przegląd piśmiennictwa / Candida spondylodiscitis – review of the literature
 18. Bogumiła Frączak, Joanna Lupa-Bühmann, Ewa Sobolewska
  Potrzeby leczniczo-protetyczne u seniorów w Niemczech / Prosthetic treatment needs among the elder in Germany
 19. Andrzej Kierzek
  Rozrywki oraz życie towarzyskie w Druskiennikach w połowie XIX stulecia / Entertainment and social life in Druskienniki in the middle of the XIX century
 20. Włodzimierz D. Majewski, Aleksandra Majewska
  Opinie studentów pielęgniarskich studiów zaocznych na temat profilaktyki nowotworów / Views of students of extension nursing studies about cancer prophylaxis
Powrót
do góry