Menu boczne

Treść strony

2007, 53, Suppl 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna
Przedmowa / Preface

 1. Wojciech Lubiński, Krzysztof Szmatłoch, Danuta Karczewicz
  Bezszwowa witrektomia przezspojówkowa / Transconjunctival sutereless vitrectomy (TSV)
 2. Wojciech Lubiński, Krzysztof Szmatłoch, Danuta Karczewicz
  Przydatność badań elektrofizjologicznych w oszacowaniu retinotoksyczności oraz skuteczności doszklistkowego leczenia bevacizumabem (avastin) niektórych chorób oka / Usefulness of electrophysiological tests in the evaluation of retinotoxicity and treatment efficacy of intravitreal bevacizumab (avastin) injection in some eye diseases
 3. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Danuta Karczewicz, Zbigniew Szych
  Ocena funkcji wzroku po leczeniu błon neowaskularnych metodą fotodynamiczną u pacjentów z wysiękową postacią AMD / Evaluation of retinal function after photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularisation in patients with age-related macular degeneration
  4.Leszek Kuprjanowicz, Danuta Karczewicz
  Neuroprotekcja w jaskrze / Neuroprotection in glaucoma
 4. Karolina Podborączyńska-Jodko, Wojciech Lubiński, Olgierd Palacz, Krzysztof Safranow, Danuta Karczewicz
  Ocena funkcji bioelektrycznej komórek zwojowych za pomocą badania PERG u pacjentów z jaskrą normociśnieniową / Evaluation of ganglion cells function with PERG test in normal tension glaukoma patients
 5. Ewa Spoz, Wojciech Lubiński, Danuta Karczewicz
  Elektroretinogram typu pattern u pacjentów z cukrzycą typu 1 z prawidłowym dnem oka / The pattern electroretinogram test in patients with diabetes mellitus type 1 with normal fundus
 6. Dariusz Łąk, Wojciech Lubiński, Zofia Sylwestrzak, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz
  Ocena porównawcza przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewek AcrySof Natural SN 60 AT i AcrySof SA 60 AT / Comparative assessment of the course of age-related macular degeneration in patients after phacoemulsification cataract surgery with implantation of AcrySof Natural SN 60 AT and AcrySof SA 60 AT lenses
 7. Kamila Krasodomska, Wojciech Lubiński, Andrzej Potemkowski, Krystyna Honczarenko, Monika Gołąb-Janowska, Marcin Ratajczak, Zbigniew Szych
  Zmiany elektrofizjologiczne u pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera / Electrophysiological changes in patients with early stages of Alzheimer`s disease
 8. Krzysztof Penkala, Marek Jaskuła, Wojciech Lubiński
  Poprawa dokładności pomiaru parametrów PERG w dziedzinie współczynników ciągłej transformaty falkowej / Improvement of the PERG parameters measurement accuracy in the continuous wavelet transform coefficients domain
 9. Łukasz Santarek, Michał Zaleski, Wojciech Lubiński, Krzysztof Penkala
  Komputerowa fuzja obrazów MFVEP i HVF / Computer fusion of the MFVEP and HVF images
 10. Ewa Tokarz-Sawińska, Sylwia Kozłowska, Danuta Karczewicz
  Zachowanie się ostrości widzenia stereoskopowego u dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową / Evaluation of acuity stereopsis in school children and teenagers with developmental dyslexia
 11. Jarosława Krajka-Lauer, Monika Łukaszewicz, Anna Sawko
  Neuropatia pęczka wzrokowego u chorych na cukrzycę / Optic neuropathy in diabetic patients
 12. Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek, Beata Kępa
  Zapalenie siatkówki i nerwu wzrokowego u dzieci – obserwacje własne / Neuroretinitis in children – independent observations
 13. Lidia Puchalska-Niedbał, Dariusz Jeżewski
  Nagłe zaniewidzenie jako następstwo dekompresji po usunięciu torbieli pajęczynówki okolicy skroniowej. Opis przypadku / Sudden loss of vision as the result of the decompression after the removal of the arachnoid cyst of the temporal region. A case report
 14. Lidia Puchalska-Niedbał
  Objawy neurologiczne i oczne u dziecka po ciężkim urazie głowy na skutek wypadnięcia z piątego piętra. Opis przypadku / The neurological and ophthalmic symptoms in the child after the serious head injury due to the fall from the fifth storey. A case report
 15. Lidia Puchalska-Niedbał
  Objawy neurologiczne i zaburzenia widzenia wywołane wstrząsem anafilaktycznym po użądleniu przez szerszenia. Opis przypadku / Neurological symptoms and visual disturbance triggered by anaphylactic shock the sting of a hornet. Case report
Powrót
do góry