Menu boczne

Treść strony

2007, 53, Suppl 3

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

Przedmowa / Preface

 

1. Hanna Alwas-Danowska

Ocena głębokości ubytków próchniczych za pomocą lasera fluorescencyjnego i oporu elektrycznego a amalgamaty / Evaluation of the depths of the caries lesions with the use of fluorescent laser and electric resistance with regard to amalgams

 

2. Dorota Bader-Orłowska, Anna Skałecka-Sądel, Iwona Grzesiak, Katarzyna Fita, Maciej Dobrzyński

Preparat PROROOT MTA: budowa chemiczna, właściwości i zastosowanie. Przegląd piśmiennictwa / PRO ROOT MTA material: its chemical structure, characteristics and usage. A review of literature

 

3. Grzegorz Dawiec, Bogna Pogorzelska-Stronczak

Wyniki przeciwbólowego działania magnetostymulacji w zabiegach operacyjnego usuwania zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie / Analgesic effects of magnetic stimulation in operative removal of impacted mandibular third molars

 

4. Anna Dojs, Piotr Skomro, Maciej Dobrzyński, Ireneusz Całkosiński

Wspomagające działanie ozonu w leczeniu stomatologicznym pacjentów chorych na cukrzycę – doświadczenia własne / Supporting role of ozone therapy in dentistry treatment of diabetes mellitus patients – own research

 

5. Ewa Dolińska, Małgorzata Pietruska, Agnieszka Paniczko, Anna Skurska, Wanda Stokowska

Ocena wpływu płukanek Meridol® i Listerine® na stan przyzębia ogólnie zdrowych osób dorosłych z przewlekłym zapaleniem przyzębia / Evaluation of Meridol® and Listerine® mouthrinses influence on periodontal status in healthy adults with chronic periodontitis

 

6. Katarzyna Fita, Maciej Dobrzyński, Ireneusz Całkosiński, Krzysztof Dudek, Dorota Bader-Orłowska

Przydatność termografi i w diagnostyce lekarsko-stomatologicznej – doświadczenia własne / The usefulness of the thermography in medical-dental diagnostic – the author’s experiences

 

7. Danuta Górniak

Rola Izb Lekarskich w sprawowaniu prawidłowej opieki stomatologicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego / The role of Medical Associations in maintaining proper dental treatment in West Pomeranian voivodeship

 

8. Paweł IwanekBiologiczne podstawy działania ozonu na florę jamy ustnej / Biological grounds of the effect of ozone on oral flora

 

9. Anna Janas, Grażyna Grzesiak-Janas

Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu mięśniaków gładkokomórkowych dna jamy ustnej / The use of the CO2 laser in treatment of leiomyoma of the bottom oral cavity

 

10. Katarzyna Jankowska, Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Henryk FilipowskiZastosowanie magnetostymulacji w adaptacji do leczenia stomatologicznego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne / The efficacy of magnetic stimulation in adaptation to dental treatment of children with cerebral palsy – a preliminary study

 

11. Barbara Jaworska, Leszek Kubisz, Feliks Jaroszyk, Józef Przybylski, Przemysław Andrzejewski

Oddziaływanie n-nitrozodimetyloaminy (NDMA) z kolagenem typu I – wyniki badań wstępnych / The preliminary results of studies on n-nitrosodimethylamine – collagen interaction

 

12. Małgorzata Kiernicka, Barbara Owczarek, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Przydatność elektrochirurgii w praktyce lekarza stomatologa / The usefulness of electrosurgery in dental practice

 

13. Maria Kleinrok, Monika Litko, Janusz Kleinrok

Uwagi na temat konieczności stosowania skojarzonego leczenia fizjoterapeutycznego i miejscowego leczenia przyczynowego u chorych z przemieszczeniem krążków stawowych stawów skroniowo-żuchwowych / Remarks on the need of using a combined physiotherapeutical and local causative treatment of temporomandibular joint discs

 

14. Agnieszka Kobus, Anna Kierklo, Danuta WaszkielMagnetostymulacja jako leczenie wspomagające przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów – doniesienie wstępne / Stimulation with magnetic field as an additional treatment of chronic periapical infl ammatory lesions – preliminary report

 

15. Joanna Kunert, Stefania Brauman-Furmanek

Zastosowanie ozonu w terapii próchnicy cementu korzeniowego u osób użytkujących częściowe uzupełnienia protetyczne / Management of root caries by ozone in people using removable partial dentures

 

16. Maciej Mikołajczyk, Beata Zarzycka, Zbigniew Krzemiński, Magdalena Wochna-Sobańska

Wpływ ozonu na bakterie próchnicotwórcze w zębinie – doniesienia wstępne / Effect of ozone on cariogenic bacteria in dentin – preliminary study

 

17. Marcin Mikulewicz, Wojciech Grzebieluch

Stripping turbinowy – błędy w wykonywaniu zabiegu. Ocena elektronowo-mikroskopowa / Air rotor stripping – mistakes during procedure. Scanning electron microscopy evaluation

 

18. Marcin Mikulewicz, Teresa Matthews-Brzozowska

Ocena elektronowo-mikroskopowa zgładów szkliwa po zabiegu strippingu turbinowego / Electron microscope evaluation of enamel slays after air rotor stripping

 

19. Leszek Myśliwiec, Izabela Wiśniewska, Katarzyna Sporniak-Tutak

Zastosowanie ozonoterapii jako jedna z metod zapobiegania powikłaniom zapalnym po operacyjnym usunięciu zębów trzecich trzonowych w żuchwie – doniesienie wstępne / The use of ozone therapy as one of the methods of preventing inflammatory complications after a surgical extraction of the third molars in the mandible – preliminary report

 

20. Agnieszka Nęcka, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska

Badanie napięcia mięśni mimicznych przy użyciu elektromiografi i u pacjentów z zespołem Downa / Evaluation of facial muscle tone using surface electromyography in children with Down’s syndrome

 

21. Małgorzata Pietruska, Beata Żelazowska-Rutkowska, Anna Skurska, Janusz Żak, Jan Pietruski, Jolanta Wysocka, Ewa Dolińska, Agnieszka Paniczko

Ocena stężeń wybranych rozpuszczalnych molekuł adhezyjnych w surowicy pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia / The evaluation of concentration of selected soluble adhesion molecules in serum of patients with aggressive periodontitis

 

22. Lidia Postek-Stefańska, Magdalena BrzozaZastosowanie pola elektromagnetycznego w endodoncji wieku rozwojowego / The use of electromagnetic field in paediatric endodontics

 

23. Magdalena Półjanowska, Anna Kędzia, Barbara Kochańska

Wrażliwość bakterii mikroaerofilnych izolowanych z jamy ustnej na działanie ozonu. Badania in vitro / The susceptibility of microaerophilic bacteria isolated from the oral cavity to ozone. In vitro study

 

24. Lesław Jacek Pypeć

Laserowy przepływomierz Dopplera w badaniu stanu miazgi zębów przednich u dzieci / Laser Doppler flowmetry (LDF) in diagnosing the state of the pulp of permanent teeth in children

 

25. Lesław Jacek Pypeć, Grażyna Grzesiak-Janas

Wspomagające zastosowanie laseroterapii podczas replantacji 3 zębów siecznych / Laser therapy in a surgical treatment after the replantation of three incisors

 

26. Justyna Składnik-Jankowska, Marta Ziętek, Barbara Malicka, Anetta Gmyrek-MarciniakOcena skuteczności ozonu w leczeniu próchnicy na powierzchniach żujących zębów / Ozone efficacy in treatment of occlusal caries

 

27. Anna Skurska, Małgorzata Pietruska, Anna Bernaczyk, Małgorzata Knaś, Jan Pietruski, Agnieszka Paniczko, Ewa Dolińska, Krzysztof Zwierz, Izabela Prokop

Ocena stężeń egzoglikozydaz w ślinie pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia po leczeniu aprotyniną / Assessment of salivary exoglycosidases levels in patients with aggressive periodontitis after treatment with aprotinin

 

28. Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Teresa Mikołajczak

Trudności w diagnostyce radiologicznej zębów przytrzonowych. Opis przypadku / Difficulties with radiographic diagnosis of paramolar teeth. Case report

 

29. Jacek Szkutnik, Jarosław Sieczkarek, Joanna Wysokińska-Miszczuk

Skuteczność ozonoterapii wybranych przypadków chorobowych tkanek przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej – doniesienie wstępne / Initial evaluation of ozone use in the treatment of various cases of oral diseases

 

30. Magdalena Tomasz, Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Beata Bielicka

Nowe możliwości diagnostyczne stawu skroniowo-żuchwowego / New diagnostic technology of the temporo-mandibular joint

 

31. Danuta Waszkiel, Grażyna Marczuk-Kolada, Barbara Szafrańska, Elżbieta Łuczaj-CepowiczZachowanie pacjenta i utrzymanie laków szczelinowych po opracowaniu powierzchni zęba metodą tradycyjną oraz metodą air-polishing / Patient’s behaviour and retention of fissure sealers after working on a tooth’s surface with the traditional method and with the air-polishing method

 

32. Jadwiga Waśkowska, Rafał Koszowski, Anna Zawilska

Kriochirurgia w leczeniu naczyniaków jamy ustnej w materiale Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach / Cryosurgery in oral cavity haemangioma treatment in the Department of Oral Surgery of Silesian Academy of Medicine in Katowice

 

33. Anna Zawilska, Rafał Koszowski, Jadwiga Waśkowska

Ocena budowy oraz typów retencji zatrzymanych trzecich trzonowców w obrazie pantomograficznym / Evaluation of morphology and types of retention impacted third molars on pantomograms

 

34. Agata Żółtowska, Barbara Kochańska, Michał Penkowski

Ocena wpływu niektórych zabiegów higienicznych na powstawanie prądów galwanicznych w wybranym układzie doświadczalnym złożonym z pierścienia ortodontycznego z zamkiem i amalgamatu GS-80 niepolerowanego. Badania in vitro / Estimation of influence of some hygienic procedures on dental galvanism appearance, tested in galvanic cell including orthodontic band with bracket and not polished GS-80 amalgam. The in vitro study

Powrót
do góry