Menu boczne

Treść strony

2008, 54, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

Przedmowa / Preface

Przemówienie Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 / Address by Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin Inaugurating the Academy Year of 2007/2008 – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

 1. Damian Czepita, Ewa Łodygowska, Maciej Czepita
  Czy dzieci z krótkowzrocznością są bardziej inteligentne? Przegląd piśmiennictwa / Are children with myopia more intelligent? A literature review  
 2. Damian Czepita, Artur Mojsa, Maria Żejmo
  Częstość występowania krótkowzroczności i nadwzroczności wśród uczniów miejskich i wiejskich w Polsce / Prevalence of myopia and hyperopia among urban and rural schoolchildren in Poland  
 3. Wojciech Lubiński, Wojciech Gosławski, Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Zbigniew Szych, Danuta Karczewicz
  Ocena funkcji wzroku u pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonych doszklistkowym podaniem acetonidu triamcinolonu / Evaluation of visual function among patients with exudative AMD treated with an intravitreal injection of triamcinolone acetonide  
 4. Bogdan Torbé
  Ocena wyników leczenia i odczynów popromiennych u chorych z inwazyjnym rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania IIB–IVA leczonych skojarzoną metodą radiochemioterapii / Estimation of treatment results and side-effects in patients with invasive uterine cervix cancer stage IIB–IVA treated with concurrent radiochemotherapy  
 5. Maria Pietrzak-Nowacka, Krzysztof Safranow, Krzysztof Dziewanowski, Alicja Dębska-Ślizień, Maciej Głyda, Edyta Gołembiewska, Magdalena Jankowska, Monika Nowosiad, Bolesław Rutkowski, Kazimierz Ciechanowski
  Wpływ cukrzycy potransplantacyjnej na funkcję przeszczepu u pacjentów z autosomalną dominującą wielotorbielowatością nerek po transplantacji nerki / Impact of posttransplant diabetes mellitus on graft function in autosomal dominant polycystic kidney disease patients after kidney transplantation  
 6. Leszek Domański, Andrzej Pawlik, Krzysztof Safranow, Jacek Rożański, Marek Myślak, Tadeusz Sulikowski, Maciej Romanowski, Marek Ostrowski, Magda Wiśniewska, Maciej Domański, Joanna Kabat-Koperska, Kazimierz Ciechanowski
  Zmiany w stężeniu cytokin w żyle nerkowej nerki przeszczepionej podczas reperfuzji u pacjentów z opóźnioną funkcją przeszczepu i jego natychmiastową funkcją / Changes in cytokine concentrations in graft renal vein during reperfusion in patients with and without delayed graft function  
 7. Leszek Domański, Tadeusz Sulikowski, Maciej Romanowski, Krzysztof Safranow, Andrzej Pawlik, Katarzyna Jakubowska, Violetta Dziedziejko, Magda Wiśniewska, Maciej Domański, Dariusz Chlubek, Maria Olszewska, Kazimierz Ciechanowski
  Wpływ roztworów prezerwacyjnych UW i EC na stężenie puryn w nerce szczura / The effect of preservation solutions UW and EC on purine concentration in rat kidney  
 8. Olimpia Sipak-Szmigiel, Cezary Cybulski, Elżbieta Ronin-Walknowska, Jan Lubiński
  Ryzyko niepowodzeń wczesnej ciąży w zależności od allei HLA-G / HLA-G alleles and risk of early pregnancy loss  
 9. Michał Możdżan, Jan Ruxer, Michał Barański, Nikolina Roszczyk, Leszek Markuszewski
  Czy występowanie „efektu białego fartucha” u chorych na cukrzycę typu 2 wiąże się z większym ryzykiem występowania późnych powikłań cukrzycy? / Is prevalence of the „white coat effect” correlated with a high risk of late diabetic complications in type 2 diabetic patients?  
 10. Sergio Allegrini Jr, Bruno Koening Jr, Marcia Rivellino Facci Allegrini, Marcelo Yoshimoto, Tomasz Gedrange, Jochen Fanghaenel, Mariusz Lipski
  Utrzymanie wysokości grzbietu wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem materiałów przeszczepowych kości – przegląd piśmiennictwa / Alveolar ridge sockets preservation with bone grafting – review  
 11. Izabella Lisowska
  Ortodontyczna ocena wyników chirurgicznego leczenia progenii na podstawie analizy cefalometrycznej przeprowadzonej metodą Segnera–Hasunda / Orthodontic evaluation of the results of surgical treatment of mandibular prognathism based on the cephalometric analysis using the Segner–Hasund method  
 12. Iwona Kamińska
  Efekty ortodontyczne rozsuwania szwu podniebiennego / Orthodontic effects of palatal suture expansion  
 13. Agata Budzyńska
  Zaburzenia stomatologiczne u osób z zespołem Lyncha i rodzinną polipowatością gruczolakowatą / Dentistry anomalies in patients with Lynch syndrome and familial adenomatous polyposis  
 14. Katarzyna Jamroszczyk, Danuta Górniak, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Matylda Trusewicz
  Postępowanie z pacjentami upośledzonymi umysłowo i dotkniętymi wrodzonymi wadami rozwojowymi w czasie leczenia ortodontycznego / Proceeding with patients having mental impairment and those affected by congenital development anomalies during orthodontic treatment  
 15. Agnieszka Droździk
  Ocena wpływu wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na występowanie i stopień intensywności zapaleń przyzębia / The effect of environmental and genetic factors in the pathogenesis of periodontitis  
 16. Wojciech Kabat
  Przyczyny ekstrakcji zębów u pacjentów województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem warunków socjoekonomicznych w dobie reform służby zdrowia / The reasons of tooth extraction taking into consideration the socio economical status during changes in the public health service in the west-pomeranian voivodeship  
 17. Maria Syryńska, Agata Budzyńska
  Określenie położenia zatrzymanego kła górnego przy użyciu wybranych wskaźników kątowych i liniowych / Localisation of maxillary impacted canines by using a selected angle and linear indices  
 18. Maria Syryńska, Liliana Szyszka, Marcin Post
  Zastosowanie wskaźnika asymetrii w ocenie wielkości żuchwy w przypadku trudnym diagnostycznie / The application of the asymmetry index in assessment of mandible size in difficult diagnostic case  
 19. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Małgorzata Pawińska, Grażyna Marczuk-Kolada, Katarzyna Leszczyńska, Danuta Waszkiel
  Antybakteryjne działanie dwóch preparatów Mineral Trioxide Aggregate – ocena in vitro / Antibacterial activity of two Mineral Trioxide Aggregate materials in vitro evaluation  
 20. Paulina Dębicka, Mariusz Lipski, Jadwiga Buczkowska-Radlińska, Matylda Trusewicz
  Biofilm w kanałach korzeniowych w świetle piśmiennictwa / Biofilm formation on root canal – review  
 21. Elżbieta Greszta, Maria J. Siemińska
  Poziom lęku-stanu i lęku-cechy u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego pomostowaniem aortalno-wieńcowym a percepcja bólu rany pooperacyjnej i innych dolegliwości bólowych / Relationship of preoperative anxiety-state and anxiety-trait in patients qualified for coronary artery bypass graft surgery to the perception of postoperative pain and other pain complaints  
 22. Artur Mierzecki, Krzysztof Rękawek, Jan Świątkowski, Mave Hoelscher, Lilia Yelva, Magdalena Wiśniewska, Tomasz Boczar, Michał Chojnicki, Peter Montnémery, Hans-Joachim Hannich
  Ocena podejścia do eutanazji studentów pierwszego roku medycyny w Szczecinie, Greifswaldzie i Lund / Evaluation of attitude towards euthanasia expressed by first year medical students’ from Szczecin, Greifswald and Lund medical faculties
Powrót
do góry