Menu boczne

Treść strony

2008, 54, 3

Spis treści / Contents

 1. Elżbieta Kuncewicz, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski
  Bóle mięśniowo-powięziowe a napięciowy ból głowy / Myofascial pain and tension-type headache
 2. Jarosław Peregud-Pogorzelski, Andrzej Brodkiewicz, Elwira Szychot, Anna Żakowska
  Choroba Hodgkina – rzadka przyczyna zespołu nerczycowego u dzieci / Hodgkin’s disease – the rare cause of nephrotic syndrome in children
 3. Ewa Mojs, Ewa Gajewska, Danuta Głowacka, Włodzimierz Samborski
  Funkcja ruchu i mowy oraz ich wzajemne powiązania we wczesnych stadiach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego / Motor and speech functions and their connections in children during the fi rst stage of the development of the central nervous system
 4. Andrzej Brodkiewicz, Anna Żakowska, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Andrzej Ciechanowicz
  Wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy – wszystko zależy od genów? / Vesicoureteric refl ux: it all depends on the genes?
 5. Iwona Kamińska
  Efekty laryngologiczne rozsuwania szwu podniebiennego / Laryngological effects of palatal suture expansion
 6. Jacek Fliciński
  Występowanie i czynniki ryzyka dolegliwości bólowych ze strony układu ruchu oraz urazów sportowych u studentów Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego / Occurrence and risk factors of musculoskeletal pain and sport injuries in students of Physical Education in University of Szczecin
 7. Elżbieta Kuncewicz, Włodzimierz Samborski
  Aktualny stan wiedzy na temat patomechanizmu tzw. łokcia tenisisty / The current state of knowledge about pathomechanism of tennis elbow
 8. Anna Kacalak-Rzepka, Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz, Jolanta Wesołowska, Romuald Maleszka
  Sucha skóra jako problem dermatologiczny i kosmetyczny / Dry skin as a dermatological and cosmetic problem
 9. Damian Lichota, Alicja Nowicka, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski
  Czystość ścian kanałów korzeniowych po opracowaniu rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi Mtwo: badanie w SEM / Cleanliness of the root canal walls after preparation with Mtwo rotary nickel-titanium instruments: a SEM study
 10. Bogumiła Frączak, Paweł Rawski, Elżbieta Dembowska
  Stan uzębienia, przyzębia oraz występowanie wad zgryzu u poborowych województwa zachodniopomorskiego / Dental status, parodontium condition and occurrence of malocclusions in conscripts from the west pomeranian voivodship, Poland
 11. Piotr Frączak
  Wybrane aspekty jakości życia u chorych leczonych z powodu złośliwych nowotworów w obrębie części twarzowej czaszki / Selected aspects of quality of life of patients treated for neoplasms of oral cavity
 12. Kacper Koryzna, Piotr Skomro, Stefan Leśniewski, Zbigniew Szych
  Stan zdrowia jamy ustnej u nosicieli wirusa HIV / Oral cavity health condition of HIV carriers
 13. Marta Małyszko, Małgorzata Pawińska
  Leczenie endodontyczne powikłań urazowego uszkodzenia zębów mlecznych – opis przypadku / Endodontic treatment of complicated traumatic deciduous teeth damage – a case report
 14. Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak, Bartosz Łuszczyński, Michał Lesiakowski, Krzysztof Kałużyński
  Leczenie endodontyczne czy implantologiczne? / Endodontic treatment or dental implant treatment?
 15. Teresa Mikołajczak, Grażyna Wilk
  Wartość diagnostyczna zdjęć wewnątrzustnych wykonywanych w projekcji skośnej i ich zastosowanie w leczeniu endodontycznym / The diagnostic value of oblique technique for periapical radiography and its usefulness in endodontic treatment
 16. Dariusz Bielicki, Violetta Sulżyc-Bielicka, Wenancjusz Domagała
  Przeciwciała przeciwko białku p53 i antygen rakowo-płodowy w wykrywaniu nawrotu raka jelita grubego / Serum anti-p53 antibodies and CEA in monitoring of recurrences of colorectal cancer
 17. Karolina Kędzierska, Joanna Bober, Ewa Kwiatkowska, Ewa Stachowska, Maria Olszewska, Dariusz Chlubek, Kazimierz Ciechanowski
  Stres oksydacyjny i pierwiastki śladowe wpływają na aktywność systemów transportujących sód w błonie komórkowej erytrocytu / Oxidative stress and trace elements affect the activity of sodium transporting systems in a cellular membrane of a ery throcyte
 18. Marcin Słojewski, Elżbieta Złowocka, Cezary Cybulski, Bohdan Górski, Tadeusz Dębniak, Dominika Wokołorczyk, Joanna Matyjasik, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński
  Mutacje genu CHEK2 korelują z odsetkiem nawrotów u pacjentów z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego / CHEK2 germline mutations correlate with recurrence rate in patients with superfi cial bladder cancer
 19. Ewa Stachowska
  Sprzężone dieny kwasu linolowego i rozwój nowotworu / Conjugated dienes of linoleic acid and tumorigenesis
 20. Małgorzata Kazimierczak, Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz
  Łysienie androgenowe u kobiet jako problem estetyczny i psychologiczny / Androgenetic alopecia in women as an aesthetic and psychological problem
 21. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
  Polidaktylia i syndaktylia jako najczęstsze wrodzone wady kończyn – doniesienie wstępne / Polydactyly and syndactyly as the most common congenital disorders of the limbs
Powrót
do góry