Menu boczne

Treść strony

2009, 55, 2

Spis treści / Contents

Ile dobrego, ile złego w małym słowie (glosa) / Glossa – prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

 

1. Jarosław Pieróg, Bartosz Kubisa, Marek Droździk, Janusz Wójcik, Małgorzata Wojtyś, Michał Bielewicz, Juliusz Pankowski, Dominika Witkowska, Krzysztof Safranow, Tomasz Grodzki

Wpływ immunosupresji na stężenie wankomycyny w allogenicznym przeszczepionym płucu u szczura / The influence of immunosuppression on vancomycin concentration in the rat allogenic lung transplant

 

2. Izabela Gutowska, Zygmunt Machoy, Anna Machoy-Mokrzyńska, Bogusław Machaliński

Rola żelaza w interakcjach między metalami w tkankach twardych rogaczy (Capreolus capreolus L.) / The role of iron in metal-metal interactions in hard tissues of roe deer (Capreolus capreolus L.)

 

3. Andrzej Oko, Lucjan S. Wyrwicz, Maciej Głyda, Ilona Idasiak-Piechocka, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Mariusz Kaczmarczyk, Arleta Drozd, Andrzej Ciechanowicz, Stanisław Czekalski

Polimorfizmy genu CD52 i ich potencjalny wpływ na odpowiedź na leczenie alemtuzumabem u pacjentów po transplantacji nerki / CD52 gene polymorphism and its potential effect on the response to alemtuzumab in renal transplant recipients

 

4. Piotr Juszkiewicz, Andrzej Brodkiewicz, Anna Walecka, Elwira Szychot, Janusz Kordowski, Magdalena Pastuszak-Gabinowska

Przetoka tętniczo-żylna: rzadkie powikłanie nefrektomii u dziecka z guzem Wilmsa / Arteriovenous fistula: a rare complication of nephrectomy in a child with Wilms tumour

 

5. Janusz Doś, Piotr Gutowski, Magdalena Górska-Doś

Występowanie oraz czynniki ryzyka obrzęku chłonnego u kobiet po operacji raka piersi / Incidence and risk factors of lymphedema in women after surgery for breast cancer

 

6. Dorota Ćwiek, Dorota Branecka-Woźniak, Dorota Fryc, Elżbieta Grochans, Magdalena Rygielska

Ocena możliwości samoopieki i zapotrzebowania na źródła wsparcia społecznego u kobiet z problemem niepłodności / Self-care and demand for social support in women with infertility

 

7. Mariusz Krupa, Krzysztof Stachura, Marek Moskała

Porównanie wyników leczenia chorych młodych i w wieku podeszłym z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym z uwzględnieniem stosowanej metody operacyjnej / A comparison of the results of treatment in young and elderly patients with chronic subdural hematoma depending on the method of surgery

 

8. Mariusz Krupa

Przewlekły krwiak podtwardówkowy – przegląd piśmiennictwa. Część 1 / Chronic subdural hematoma: a review of the literature. Part 1

 

9. Maciej Żarow, Joanna Steinder

Strategie odbudowy zębów bocznych po leczeniu endodontycznym na podstawie przypadku klinicznego / Strategies for posterior teeth reconstruction after endodontic treatment: a case report

 

10. Izabela Wiśniewska, Anna Slósarczyk, Leszek Myśliwiec, Katarzyna Sporniak-Tutak

Wpływ aplikowania do zębodołu linkomycyny na nośniku TCP na proces gojenia rany po chirurgicznym usunięciu zęba mądrości / Lincomycin applied to the alveolus on TCP carrier and its effect on wound healing after surgical extraction of a third molar

 

11. Jolanta Sikorska-Bochińska, Katarzyna Jamroszczyk, Ryta Łagocka, Mariusz Lipski, Alicja Nowicka

Ocena wrażliwości zębiny po szlifowaniu pionowym szkliwa / Dentinal hypersensivity after vertical stripping of enamel

 

12. Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska, Krystyna Lisiecka-Opalko, Kazimierz Reszka, Paweł Andersz

Mikroskopowa ocena połączenia: ząb–bond–materiał kompozytowy. Obrazy w SEM. Doniesienie wstępne / Microscopic evaluation of the tooth-bond-composite interface. Images from SEM. Preliminary report

 

13. Joanna Janiszewska-Olszowska, Jolanta Jarowicz, Maria Syryńska, Barbara Wędrychowska-Szulc

Leczenie ortodontyczne pacjenta z ciężkim tyłozgryzem, dysplazją włóknistą kości, resorpcjami korzeni i brakiem czterech przedtrzonowców / Orthodontic treatment of a patient with severe class II malocclusion, bony fibrous dysplasia, root resorptions, and missing four premolars

 

14. Hanna Grabowska, Krzysztof Narkiewicz, Władysław Grabowski, Michał Grzegorczyk, Dariusz Świetlik

Wiedza licencjatów pielęgniarstwa na temat spożywania alkoholu w aspekcie wpływu na wartość ciśnienia tętniczego krwi oraz ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego / What nurses with a bachelor of nursing degree know about the effects of alcohol on blood pressure and risk of arterial hypertension

 

15. Ewa Sygit

Długoletni staż zawodowy pielęgniarek – droga ku wypaleniu zawodowemu? / Length of service as a nurse: continuing to burnout?

 

16. Monika Tyszkiewicz-Bandur, Beata Kozińska

Relacja lekarz–pacjent w kontekście teorii przywiązania / The physician–patient relationship in the context of the attachment theory

 

17. Jarosław Sak

Zagadnienie stosowalności filozoficznego pojęcia choroby w medycynie / The problem of usefulness of the philosophical concept of disease in medicine

Powrót
do góry