Menu boczne

Treść strony

2010, 56, 2

Spis treści / Contents

1.          Danuta Miklaszewska, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Florian Czerwiński

Ocena korelacji pomiędzy powierzchnią ujścia i kątem odejścia naczyń wieńcowych a typem unaczynienia, wymiarami serca i płcią / Analysis of the correlation between the ostium surface area and divergence angles of coronary arteries and type of coronary circulation, heart dimensions and sex

 

2.          Danuta Miklaszewska, Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Florian Czerwiński
Lewa tętnica wieńcowa – badania morfometryczne / Morphometric study of the left coronary artery

 

3.          Aleksandra Gawlikowska-Sroka
Ontogenetyczny i filogenetyczny rozwój czaszki / Ontogeny and phylogeny of the skull

 

4.          Grażyna Czaja-Bulsa, Barbara Garanty-Bogacka, Aneta Gębala, Małgorzata Syrenicz, Beata Krupa
Stężenie leptyny w surowicy krwi u dzieci z małym i średnim niedożywieniem / Serum leptin concentrations in children with mild and moderate malnutrition

 

5.          Mariusz Molenda, Joanna Bober
Stres oksydacyjny w nieswoistych zapaleniach jelit / Oxidation stress in inflammatory bowel disease

 

6.          Agnieszka Samochowiec
Wpływ cech osobowości rodziców ocenionych inwentarzem temperamentu i charakteru (TCI) Cloningera na przebieg uzależnienia od alkoholu, charakteryzowanego według typologii Cloningera i Cescha / The influence of parents personality measured by temperamental and character inventory (TCI) on course of alcoholism characterized by Cloninger’s and Lesch’s typologies

 

7.          Paweł Kawalec, Elżbieta Włodarczyk
Ropień nadtwardówkowy kanału kręgowego lędźwiowo-krzyżowego jako powikłanie poiniekcyjnej ropowicy przedramienia – opis przypadku / Lumbosacral epidural abscess as a complication of post-injection phlegmon of the forearm. Case report

 

8.          Dominika Parafiniuk, Dariusz Jeżewski, Przemysław Nowacki

Wznowa gwiaździaka II stopnia wg WHO w formie uzłośliwionej po 13 latach. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa / Malignant astrocytoma as a recurrance of astrocytoma II WHO after 13 years. Case report and literature review

 

9.          Magdalena Wilczyńska-Borawska, Joanna Bagińska, Jolanta Małyszko
Stomatologiczne problemy u chorego kwalifikowanego do przeszczepu nerki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa / Dental problems in a potential kidney transplant recipient: case report and literature review

 

10.       Maria Syryńska, Magdalena Durka-Zając, Joanna Janiszewska-Olszowska
Częstość występowania i lokalizacja zębiniaków na zdjęciach pantomograficznych / Prevalence and location of denticles on panoramic radiographs

 

11.       Betina Siudmak
Retrospektywna analiza efektywności lakowania bruzd pierwszych i drugich zębów trzonowych stałych u dzieci i młodzieży w latach 1998–2007 w ramach realizacji programu indywidualnej profilaktyki we własnej praktyce stomatologicznej w Dortmundzie / Retrospective analysis of the effectiveness of fissure sealing in first and second permanent molars of children and teenagers seen within an individual prevention program at the author’s dental office in Dortmund between 1998 and 2007

 

12.       Marta Mirska-Miętek
Diagnozowanie zmian próchnicowych na powierzchniach stycznych zębów stałych / Diagnosis of caries on approximal surfaces of permanent teeth

 

13.       Tomasz Gedrange, Tomasz Gredes, Alexander Spassow, Ronald Mai, Sergio Alegrini, Marzena Dominiak, Christiane Kunert-Keil, Friedhelm Heinemann
Ortodontyczne przemieszczanie zębów w obszar zębodołu leczonego wcześniej materiałem kościozastępczym / Orthodontic tooth movement into jaw regions treated with synthetic bone substitute

 

14.       Liliana Szyszka-Sommerfeld, Jadwiga Buczkowska-RadlińskaWpływ stłoczeń zębów na występowanie choroby próchnicowej na podstawie piśmiennictwa / Influence of tooth crowding on the prevalence of dental caries. A literature review

 

15.       Andrzej Kierat, Maria Laszczyńska, Elżbieta Kowalska, Elżbieta Weyna
Porównanie wpływu preparatu Mineral Trioxide Aggregate i wodorotlenku wapnia na miazgę zębów stałych w leczeniu biologicznym i w hodowli komórkowej / Comparison of the influence of Mineral Trioxide Aggregate and calcium hydroxide on dental pulp of permanent teeth in biological treatment and cell cultures

 

16.       Rafał Rudziński
Wpływ metabolitów nikotyny na przebieg i intensywność zapaleń przyzębia przewlekłych u osób palących tytoń / Effect of tobacco smoking on the course and degree of advancement inflammation in periodontal tissue

 

17.       Andrzej Kierzek, Andrzej M. Fal, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Andrzej Pozowski, Małgorzata Paprocka-Borowicz
Osiągnięcia Ksawerego Wolfganga (–1864) w rozwoju Druskiennik / Contribution by Ksawery Wolfgang (–1864) to the development of Druskininkai

 

18.       Ewa Kemicer-Chmielewska, Beata Karakiewicz
Kształtowanie wizerunku placówek ochrony zdrowia na rynku usług medycznych / Health care units image development on at the market of medical services

 

19.       Inga Krzywy, Edward Krzywy, Magdalena Pastuszak-Gabinowska, Andrzej Brodkiewicz
Ołów – czy jest się czego obawiać? / Lead – is there something to be afraid of?

 

20.       Dorota Ćwiek, Dorota Branecka-Woźniak, Dorota Fryc, Elżbieta Grochans, Witold Malinowski
Przyczyny zaniechania karmienia piersią oraz możliwości wsparcia podczas problemów z laktacją w północno-zachodniej części Polski / Reasons for giving up breastfeeding and support during problems with lactation in the north-western part of Poland

 

21.       Dorota Fryc, Jacek Rudnicki, Dorota Ćwiek
Rola edukacyjna pielęgniarek i położnych wobec rodziców noworodków przebywających na intensywnej terapii / Role of the nurse and midwife in educating parents of neonates treated at intensive care units

 

22.       Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta M. Wojewska-ZajączkowskaPoczątki urologii w Szczecinie. Felix Hagen (1880–1962) – pierwszy ordynator Oddziału Urologicznego w Szczecinie / Beginning of urology in Szczecin. Felix Hagen (1880–1962) – the first head of the Department of Urology in Stettin

Powrót
do góry