Menu boczne

Treść strony

2010, 56, Suppl 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

Przedmowa / Preface

 

1. Zbigniew Zdrojewski

Amyloidoza w chorobach reumatycznych / Amyloidosis in rheumatic diseases

2. Sławomir Jeka, Elżbieta Sokólska, Piotr Ignaczak, Marta Dura

Nowoczesne techniki ultrasonograficzne błony maziowej w chorobach reumatycznych / Modern ultrasonographic techniques for the study of the synovial membrane in rheumatic diseases

3. Eugeniusz Józef Kucharz

Diagnostyka różnicowa stanów gorączkowych / Differential diagnosis of fever

4. Lidia Rutkowska-Sak, Iwona Słowińska, Zbigniew Żuber

Młodzieńcze spondyloartropatie / Juvenile spondyloarthropaties

5. Maria Majdan, Olga Borys

Dna i schorzenia towarzyszące podwyższonemu stężeniu kwasu moczowego / Gout and comorbidities associated with hyperuricemia

6. Piotr Wiland

Zmiany w układzie ruchu w toczniu rumieniowatym układowym w aspekcie różnicowania z reumatoidalnym zapaleniem stawów / Musculoskeletal symptoms in systemic lupus erythematosus and their differential diagnosis with rheumatoid arthritis

7. Agnieszka Matuszewska, Maria Misterska-Skóra, Piotr Wiland

Aktywna postać łuszczycowego zapalenia stawów w ciąży – wyzwania i ograniczenia farmakoterapii / Active psoriatic arthritis in pregnancy: challenges and limitations of pharmacotherapy

8. Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko, Lidia Ostanek

Działania niepożądane w czasie leczenia cyklosporyną A u chorych na reumatoidalne i łuszczycowe zapalenie stawów – obserwacje własne / Adverse effects of cyclosporin A observed in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis

9. Marcin Ziętkiewicz, Żaneta Smoleńska, Zbigniew Zdrojewski

Zajęcie przewodu pokarmowego w toczniu rumieniowatym układowym – opis przypadku / Gastrointestinal manifestations of systemic lupus erythematosus. Case report

10. Bożena Targońska-Stępniak, Maria Majdan

Ziarniniak Wegenera ze zwężeniem okolicy podgłośniowej tchawicy – opcje terapeutyczne leczenia miejscowego i ogólnoustrojowego. Przegląd piśmiennictwa / Wegener’s granulomatosis with subglottic stenosis: options of local and systemic treatment. Review of the literature

11. Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Marek Wódecki, Marek Brzosko

Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym w przebiegu seronegatywnych spondyloartropatii zapalnych / Cardiovascular manifestations of seronegative inflammatory spondyloarthropathies

12. Dominik Majewski, Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Kołczewska

Diagnostyka różnicowa zapalenia mięśni – opis przypadku / Differential diagnosis of polymyositis. Case report

13. Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Hanna Przepiera-Będzak

Choroba Addisona imitująca fibromialgię / Addison’s disease imitating fibromyalgia

14. Anna Kuryliszyn-Moskal, Mariusz Ciołkiewicz, Artur Dubicki

Morfologiczne zmiany w badaniu kapilaroskopowym a kliniczny obraz zajęcia naczyń w przebiegu chorób autoimmunologicznych: tocznia rumieniowatego układowego i cukrzycy typu 1 / Morphological alterations in nailfold capillaroscopy and the clinical picture of vascular involvement in autoimmune diseases: systemic lupus erythematosus and type 1 diabetes

15. Otylia Kowal-Bielecka

Twardzina układowa – aktualności / An update on systemic sclerosis

16. Anna Jędryka-Góral

Stres psychologiczny i jego predykatory u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów / Psychologic stress and its predictors in rheumatoid arthritis

17. Ewa Krecipro-Nizińska, Ewa Morgiel, Helena Śmiechowicz, Piotr Wiland

Guzkowe zmiany w płucach u pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadku / Nodular changes in lungs in a patient with rheumatoid arthritis. Diagnostic and therapeutic difficulties. Case report

18. Dorota Suszek, Ewa Wielosz, Maria Majdan

Mycofenolan mofetylu w leczeniu toczniowego zapalenia nerek. Przypadek chorej na toczniowe zapalenie nerek – klasa IV według WHO leczonej mykofenolatem mofetylu / Mycophenolate mofetil for the treatment of lupus nephritis. The case of lupus nephritis – class IV according to WHO – treated with mycophenolate mofetil

19. Zenobia Czuszyńska, Zbigniew Zdrojewski

Manifestacja kliniczna choroby Takayasu w materiale Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku / Clinical manifestations of Takayasu’s arteritis seen at the University Medical Center in Gdańsk

20. Bożena Kowalewska, Joanna Krywejko, Eliza Roszkowska

Skuteczność rytuksymabu w leczeniu opornej ziarniniakowatości Wegenera z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego / Efficacy of rituximab in refractory Wegener’s granulomatosis with central nervous system involvement

21. Mariusz Puszczewicz, Grażyna Białkowska-PuszczewiczKomórki LE w płynie stawowym: częstość występowania i ich znaczenie w diagnostyce chorób reumatycznych / LE cells in synovial fluid: prevalence and diagnostic usefulness in rheumatic diseases

Powrót
do góry