Menu boczne

Treść strony

2011, 57, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

Przedmowa / Preface

 

Przemówienie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2010/2011 / Address by rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin inaugurating the academic year of 2010/2011 – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

 

1. Monika Gołąb-Janowska, Anna Budzianowska, Krystyna Honczarenko

Zaburzenia autonomiczne w chorobie Parkinsona / Autonomic disorders in Parkinson’s disease

 

2. Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz

Wrodzone wady gałki ocznej u dzieci – obserwacje własne / Cases of congenital eye malformations in children

 

3. Paweł Cichocki, Ewelina Żyżniewska-Banaszak, Hanna Mosiejczuk

Strategia fizjoterapii u chorych z dysfagią z powodu rdzeniowego zaniku mięśni typu Ib. Studium przypadku / Strategy of physiotherapy in dysphagia associated with spinal muscular atrophy type Ib: case study

 

4. Marek Trybus, Marcin Bednarek, Jacek Lorkowski, Iwona Teul

Psychologiczne aspekty choroby Dupuytrena: nowa skala oceny subiektywnego samopoczucia pacjentów / Psychologic aspects of Dupuytren’s disease: a new scale of subjective well-being of patients

 

5. Magdalena Kiedrowicz, Anna Kacalak-Rzepka, Stanisława Bielecka-Grzela, Romuald Maleszka

Miejsce leków przeciwmalarycznych we współczesnej terapii dermatologicznej / Antimalarial drugs in contemporary dermatologic therapy

 

6. Anna Hajduk, Maria Korzonek, Krzysztof Przybycień, Sławomir Ertmański, Jolanta Stolarek

Badanie depresyjności skalą depresji Becka u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca / Study of depressiveness with Beck Depression Inventory in patients with cardiac arrhythmias

 

7. Piotr Zorga, Bożena Birkenfeld, Maria H. Listewnik, Hanna Piwowarska-Bilska

Efektywność paliatywnej terapii przeciwbólowej strontem-89 u pacjentów z przerzutami do kośćca / Effectiveness of strontium-89 palliative therapy in patients with painful bone metastases

 

8. Maria H. Listewnik, Bożena Birkenfeld, Maria Chosia, Bogumiła Elbl, Hanna Piwowarska-Bilska, Piotr Zorga, Krystyna Niedziałkowska

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy: które zmiany nakłuwać przed terapią 131I? / Thyroid fine-needle aspiration biopsy: which lesions should be biopsied before 131I therapy?

 

9. Dariusz Jeżewski, Dominika Parafiniuk, Przemysław Nowacki, Ireneusz Kojder

Przerzut wewnątrzmózgowy glioblastoma multiforme. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa / Intracerebral metastasis of glioblastoma multiforme. Case report and literature review

 

10. Karolina Kłoda

Analiza związku polimorfizmu genu ICAM1 i promotora genu VCAM1 z funkcją nerki przeszczepionej / Associations of ICAM1 gene and VCAM1 promoter polymorphisms with transplanted kidney function

 

11. Maria H. Listewnik, Bożena Birkenfeld, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Mariusz J. Listewnik, Hanna Piwowarska-Bilska, Piotr Zorga

Ocena odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe guzów złośliwych sutka za pomocą TC-99m MIBI / Response of malignant breast tumours to neoadjuvant chemotherapy evaluated with Tc-99m MIBI

 

12. Marcin Jabłoński

Genetyczne uwarunkowania zespołu zależności alkoholowej: poszukiwanie endofenotypu związanego z wrażliwością na smak słodki (sweet liking) w populacji rodzin obciążonych uzależnieniem od alkoholu / Genetic determinants of the alcohol dependence syndrome: searching for an endophenotype associated with sweet liking in families with alcohol addiction

 

13. Rafał Rudziński, Jadwiga Banach

Wpływ dymu papierosowego na przebieg i stopień zaawansowania procesu zapalnego w tkankach przyzębia / The effect of tobacco smoke on the course and severity of inflammation in periodontal tissues

 

14. Piotr Sienkiewicz

Alkohol etylowy i środki psychoaktywne u pacjentów z urazami głowy i tułowia leczonych na Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach / Ethyl alcohol and psychoactive drugs in patients with head and trunk injuries treated at the Department of General Surgery, Provincial Hospital in Siedlce

 

15. Tadeusz Zajączkowski

Początki lecznictwa przeciwgruźliczego w Szczecinie. Hermann Braeuning (1880–1946) – pierwszy dyrektor Szpitala Przeciwgruźliczego w Szczecinie-Zdunowie (Hohenkrug) / The beginnings of antituberculosis service in Stettin. Hermann Braeuning – the first director of the Tuberculosis Hospital in Stettin-Hohenkrug (Szczecin-Zdunowo)

 

16. Joanna Słowik, Anna Jurczak, Maciej Żarow

Zastosowanie wytycznych jakościowych Europejskiego Towarzystwa Endodontologii w praktyce stomatologicznej w Polsce / The application of quality guidelines of the European Society of Endodontology in dental practice in Poland

 

17. Wiesław Lorkiewicz, Iwona Teul, Patrycja Zasadzka, Andrzej Borucki

Przyczynek do historii medycyny w Polsce: szczątki kostne z cmentarzyska przyszpitalnego z XIV–XVIII w. w Łęczycy (woj. łódzkie) / A contribution to the history of medicine in Poland: skeletal remains from a church hospital cemetery of the 14th–18th century in Łęczyca (province of Łódź)

 

18. Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Pozowski

Deontologiczne aspekty publikacji Bronisława Wilhelma Sawickiego (1860–1931) / Deontologic aspects in publications of Bronisław Wilhelm Sawicki (1860–1931)

Powrót
do góry