Menu boczne

Treść strony

2011, 57, 2

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

1. Maria H. Listewnik, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Bożena Birkenfeld, Monika Matacz, Piotr Zorga, Elwira Szychot, Hanna Piwowarska-Bilska, Andrzej Brodkiewicz

Przydatność scyntygrafii statycznej z 99mTc-DMSA do oceny uszkodzenia nerek u dzieci po zakończeniu leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej / Static renal scintigraphy with 99mTc-DMSA for the assessment of renal damage after therapy for acute lymphoblastic leukemia in children

 

2. Magdalena Pastuszak-Gabinowska, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Krzysztof Łuksza, Piotr Sznelewski, Andrzej Brodkiewicz

Wybrane aspekty molekularnych podstaw tworzenia się bliznowców / Some aspects of molecular bases of keloid formation

 

3. Arkadiusz Kazimierczak, Marcin Śledź, Renata Guzicka-Kazimierczak, Piotr Gutowski, Miłosław Cnotliwy

Utajona przewlekła choroba nerek w materiale Kliniki Chirurgii Naczyniowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Istotny problem kliniczny / Latent chronic kidney disease in the material of the Department of Vascular Surgery, Pomeranian Medical University in Szczecin. An important clinical problem

 

4. Bożena Gorzkowicz

Ocena jakości życia u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych operacyjnie metodą Cotrela–Dubousseta / Quality of life in patients with idiopathic scoliosis treated operatively with the Cotrel–Dubousset method

 

5. Danuta Bobrowska-Snarska, Lidia Ostanek, Marek Brzosko

Analiza obrazu klinicznego i profilu serologicznego u chorych na zapalenie skórno-mięśniowe i zapalenie wielomięśniowe ze współistniejącą chorobą nowotworową / Analysis of the clinical picture and serologic profile in patients with dermatomyositis and polymyositis coexisting with neoplastic disease

 

6. Marek Kamiński, Zbigniew Ziętek, Teresa Starzyńska, Sebastian Grzeszewski, Maciej Zalewski, Grzegorz Stańko, Klaudia Socha, Janusz Kordowski

Trudności w ustaleniu rozpoznania przetoki żołądkowo‑okrężniczej powstałej w następstwie chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej – opis przypadku / Diagnostic difficulties in gastrocolic fistulas as a complication of surgical management of peptic ulcer: case report

 

7. Katarzyna Weber-Nowakowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszk, Magdalena Gębska

Nowe metody fizjoterapii. Koncepcja Halliwick jako forma usprawniania w środowisku wodnym / New methods in physiotherapy. The Halliwick concept as a form of rehabilitation in water

 

8. Remigiusz Jarosław Tritt

Postawy dorosłych wobec homoseksualizmu i ocena poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową – część pierwsza / Attitudes of adults towards homosexuality and knowledge of sexually transmitted diseases: part one

 

9. Remigiusz Jarosław Tritt

Postawy dorosłych wobec homoseksualizmu i ocena poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciowa – część druga / Attitudes of adults towards homosexuality and knowledge of sexually transmitted diseases: part two

 

10. Małgorzata Szkup-Jabłońska

Wpływ ołowiu i kadmu na profil lipidowy i funkcjonowanie psychospołeczne u dzieci z zaburzeniami rozwoju / The effect of lead and cadmium on the lipid profile and psychosocial functioning of children with developmental disorders

 

11. Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Ewelina Żyżniewska-BanaszakZasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu / Principles and methods of rehabilitation of patients with occupational voice disorders

 

12. Justyna Pol

Ocena związku polimorfizmu genu muc7 kodującego mucynę drobnocząsteczkową mg2 z podatnością na próchnicę / Association of the polymorphism of MUC7 gene encoding the low-molecular-weight mucin MG2 with susceptibility to caries

 

13. Magdalena Wilczyńska-Borawska, Joanna Bagińska, Cezary Nowosielski

Ocena doświadczenia oraz stanu wiedzy ratowników medycznych dotycząca zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku wybicia zęba / Experience and attitudes of paramedics with regard to first aid in dental avulsion

 

14. Magdalena Wilczyńska-Borawska, Katarzyna Leszczyńska, Cezary Nowosielski, Wanda Stokowska

Ozon w stomatologii – mikrobiologiczne skutki działania gazu w zależności od metody i czasu zastosowania przy użyciu urządzenia ozonytron. Badanie doświadczalne / Ozone in dentistry: microbiological effects of gas action depending on the method and the time of application using the ozonytron device. Experimental study

 

15. Katarzyna Barczak

Stan zębów i przyzębia u seniorów z domów pomocy społecznej i domów rodzinnych w województwie zachodniopomorskim / The condition of teeth and periodotium in the elderly from social care centers and family-run care homes in the province of West Pomerania

 

16. Remigiusz Jarosław Tritt

Czy Odmienny i Wykluczony może zostać Odzyskanym? Od prześladowań do tolerancji, a może akceptacji – dyskurs poświęcony homoseksualnym mężczyznom / Can ‘the unlike’ and ‘the rejected’ become ‘the regained’? From persecution to tolerance and perhaps acceptance – a discourse devoted to homosexual men

Powrót
do góry