Menu boczne

Treść strony

2013, 59, 1

Spis treści / Contents

Strona tytułowa i redakcyjna

 

Przedmowa / Preface

 

Andrzej Ciechanowicz

Przemówienie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego 2012/2013 / Address by the Rector of the Pomeranian Medical University in Szczecin inaugurating the academic year of 2012/2013

 

1. Elżbieta Gawrych, Agnieszka Bińczak-Kuleta, Joanna Janiszewska-Olszowska, Andrzej Ciechanowicz

Zespół EEC (zaburzenia rozwojowe rąk, dysplazja ektodermalna, rozszczep) z opóźnionym rozwojem psychoruchowym spowodowanym mutacją R304W w genie tp63 / Ectrodactyly-ectodermal dysplasia-cleft syndrome (EEC syndrome) with a developmental delay caused by R304W mutation in the TP63 gene

 

2. Andrzej Żyluk, Tadeusz Dębniak

Współistnienie choroby Dupuytrena i nowotworów złośliwych – przegląd piśmiennictwa / A coexistence of the Dupuytren’s disease and malignant neoplasms: a review

 

3. Wiesław Kowalewski, Kazimiera Hebel

Podwyższone ciśnienie tętnicze jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego / Elevated blood pressure as cardiovascular risk factor

 

4. Wiesław Kowalewski, Kazimiera Hebel, Aleksandra Góral-Kubasik

Wpływ biochemicznych czynników ryzyka na rozwój chorób serca i naczyń u dzieci / Biochemical risk factors for cardiovascular disease in children

 

5. Sylwia Kalinowska, Katarzyna Nitsch, Paulina Duda, Beata Trześniowska-Drukała, Jerzy Samochowiec

Depresja u dzieci i młodzieży – obraz kliniczny, etiologia, terapia / Depression in children and adolescents – symptoms, etiology, therapy

 

6. Marzanna Stanisławska

Monitorowanie zakażeń szpitalnych na oddziale kardiochirurgii / Monitoring of hospital infections in cardiac surgery ward

 

7. Paweł Dec, Kalina Bartosik, Joanna Chrąchol, Piotr Puchalski, Andrzej Żyluk

Porównanie wyników replantacji lub rekonstrukcji i terminalizacji w leczeniu amputacji palców rąk / Replantation and reconstruction vs terminalization in the treatment of amputation of the digits

 

8. Barbara Dywejko, Maciej Kołban

Funkcjonowanie pacjentów po przebytej chorobie Perthesa leczonych operacyjnie / Patients functioning after surgical treatment for Perthes disease

 

9. Sławomir Majdanik, Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak

Rzadki przypadek ekspozycji na naturalne środki psychoaktywne i trudności w opiniowaniu sądowo-lekarskim / A rare case of exposure to natural psychoactive substances, and difficulties with medicolegal assessment

 

10. Andrzej Żyluk, Wojciech Jagielski

Zawał krezki jelita cienkiego w przebiegu zakrzepicy żyły wrotnej – opis przypadku / Mesenteric infarction of the small bowel in the course of portal vein thrombosis – a case report

 

11. Artur Błaszczyszyn, Paweł Kubasiewicz-Ross, Tomasz Gedrange, Marzena Dominiak

Wpływ cementu półostatecznego na utratę kości brzeżnej podczas leczenia implantologicznego z obciążeniem natychmiastowym / Influence of semipermanent cement application used in immediately loaded, implant-supported restorations on crestal bone resorption

 

12. Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Analiza zmienności wejścia do oczodołu w czaszkach współczesnych / Analysis of variation of orbital openings in contemporary skulls

 

13. Małgorzata Kaczmarek

Zmienność przebiegu żył w sercach ludzkich na podstawie badań anatomicznych i morfometrycznych / Variation in the course of human veins based on the anatomical and morphometric research

 

14. Cezary Partyka

Rozwój kości udowej u płodów ludzkich w świetle badań antropometrycznych, densytometrycznych i histometrycznych / Anthropometric, densitometric and histometric investigations into the development of the femoral bone in human foetuses

 

15. Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gębska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

WATSU – nowoczesna metoda znajdująca zastosowanie w fizjoterapii, odnowie biologicznej i sporcie / WATSU: a modern method in physiotherapy, body regeneration, and sports

 

16. Ewa Sygit-Kowalkowska

Zachowania zdrowotne osób w okresie późnej dorosłości – socjodemograficzne korelaty i różnice między środowiskami społecznymi / The health behaviour of people in late adulthood – sociodemographic correlations and differences between social environments

 

17. Barbara Potocka-Banaś, Sławomir Majdanik, Karolina Korwin-Piotrowska, Teresa Dembińska, Tomasz Janus, Krzysztof Borowiak

Nadużywanie popularnych leków dostępnych bez recepty nowym trendem wśród młodzieży / Overdosing of popular medicines available without a prescription, a new trend among teenagers

 

18. Bartosz Żołnowski, Lidia Wrona-Żołnowska, Magdalena Gębska, Alina Wojciechowska, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Urazowość młodzieży uprawiającej piłkę nożną w wieku 15–19 lat / Incidence of trauma in young football players aged 15–19

 

19. Magdalena Lewicka, Magdalena Sulima, Maria Pyć, Barbara Stawarz

Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży / Characteristics of miscarriage and women’s rights after pregnancy loss

 

20. Lesław T. Niebrój

Neuroetyka: nowa jakość etyki medycznej? / Neuroethics: new quality of medical ethics?

 

21. Andrzej Kierzek, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Andrzej Pozowski, Przemysław Rejman

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Birsztanach do 1939 roku. Birsztańscy lekarze w XIX i pierwszej połowie XX wieku / The development of treatment in the Birstonas health resort up to 1939 and the physicians of Birstonas in the 19th and first half of the 20th century

 

22. Andrzej Kierzek, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Andrzej Pozowski, Jacek Kotuła

Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w Niemirowie do końca drugiej Rzeczypospolitej Polskiej / The development of treatment in a health resort in Niemirów until the end of the second republic

 

23. Tadeusz Zajączkowski

Historia urologii we Lwowie (Lemberg, Lviv). Wpływ politycznych zmian na rozwój urologii i medycyny / History of urology in Lwów (Lemberg, Lviv). The impact of political changes on progress in urology and medicine

 

24. Elwira Szychot, Andrzej Brodkiewicz, Jarosław Peregud-Pogorzelski

Farmakologia metotreksatu w komórkach białaczkowych – list do wydawcy / Methotrexate pharmacology in leukaemia cells – letter to the editor

Powrót
do góry