Menu boczne

Treść strony

2013, 59, 2

Spis treści / Contents

1. Arkadiusz Kazimierczak, Paweł Szumiłowicz, Rabih Samad, Piotr Gutowski, Magda Wiśniewska, Jarosław Gnaś, Renata Guzicka-Kazimierczak

Leczenie nefroprotekcyjne w ostrym niedokrwieniu kończyn dolnych / Kidney protection therapy in acute limb ischemia

 

2. Anna Kacalak-Rzepka, Magdalena Kiedrowicz, Romuald Maleszka

Analiza wybranych parametrów stanu metabolicznego u pacjentów z łuszczycą / Analysis of the chosen parameters of metabolic status in patients with psoriasis

 

3. Anna Janicka, Jolanta Szymańska-Pasternak, Joanna Bober

Polimorfizm genów obrony antyoksydacyjnej a ryzyko rozwoju raka / Polymorphisms in the oxidative stress-related genes and cancer risk

 

4. Aleksandra Zarek

Obraz siebie u osób po pierwszym zawale serca, pacjentów z wybranymi chorobami dermatologicznymi i osób zdrowych / Self-concept in subjects after first heart attack, patients with selected dermatological diseases and healthy individuals

 

5. Ewa Dąbrowska-Zamojcin, Maria-Magdalena Herczyńska, Andrzej Pawlik

Wpływ polimorfizmów genu AIF-1 na skuteczność leczenia sulfasalazyną reumatoidalnego zapalenia stawów / Association between AIF-1 gene polymorphisms and response to rheumatoid arthritis treatment with sulphasalazine

 

6. Jacek Lorkowski, Iwona Teul, Waldemar Hładki, Ireneusz Kotela

Ocena wyników leczenia u chorych z odmą płaszczową / The evaluation of the treatment results in patients with a small closed pneumothorax

 

7. Adriana Jędrzychowska, Barbara Dołęgowska

Dehydrogenaza dihydopirymidynowa (DPD) – marker toksyczności 5-fluorouracylu? / Dihydropirymidine dehydrogenase (DPD) – a toxicity marker for 5-fluorouracil?

 

8. Magdalena Gąssowska, Izabela Gutowska, Irena Baranowska-Bosiacka, Dariusz Chlubek

Wpływ fluorku na aktywność wymieniacza sodowo-protonowego, wewnątrzkomórkowe pH i stężenie wapnia w niestymulowanych ludzkich płytkach krwi / Effect of fluoride on sodium-proton exchanger activity, intracellular pH and calcium concentration in human non-stimulated platelets

 

9. Sebastian Grzeszewski, Włodzimierz Majewski, Marek Kamiński

Rozległy uraz prawego płata wątroby wyleczony bez resekcji narządu. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa / Diffuse trauma of the right lobe of the liver successfully treated without resection. Case report

 

10. Natalia Ossowska-Kreft, Anna Kacalak-Rzepka, Magdalena Kiedrowicz, Romuald Maleszka

Pemfigoid guzkowy – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Studium przypadku / Pemphigoid nodularis – diagnostic and therapeutic difficulties. A case report

 

11. Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska, Anna Machoy-Mokrzyńska, Agata Baranowska

Fizjoterapia układu ruchowego narządu żucia / Motor system physiotherapy of the masticatory organ

 

12. Katarzyna Kot, Maciej Górski, Włodzimierz Dura, Agnieszka Droździk, Mariusz Lipski

Ocena przylegania wkładu FibreFill/Resilon i Epiphany do ścian kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym / Evaluation of adaptation of FibreFill/Resilon post and Epiphany to the walls of the root canal. Scanning electron microscope study

 

13. Mariusz Lipski, Damian Lichota, Maciej Górski, Włodzimierz Dura, Agnieszka Droździk

Czystość ścian kanałów korzeniowych zębów z niezakończonym rozwojem korzenia płukanych 2% roztworem chlorheksydyny. Badanie w SEM / Cleanliness of the walls of root canals in teeth with incomplete development of root, rinsed with 2% chlorexidine. A SEM study

 

14. Katarzyna Grocholewicz, Joanna Janiszewska-Olszowska, Łukasz Kacperski

Przetoka zębopochodna do skóry bródki – opis przypadku / Odontogenous sinus tract to the chin – case report

 

15. Joanna Janiszewska-Olszowska, Alina Socha, Paulina Bińczak

Zastosowanie zakotwienia kortykalnego do zamknięcia przestrzeni powstałej po utracie pierwszego dolnego trzonowca – opis przypadku / The use of cortical screw anchorage for closing a space resulting from the loss of a lower molar – a case report

 

16. Iwona Wronka, Iwona Teul, Justyna Marchewka

Wpływ wieku menarche na częstość występowania zaburzeń cyklu miesiączkowego u zdrowych studentek / The influence of age at menarche on the prevalence of disorders of the menstrual cycle among healthy university students

 

17. Joanna Herman, Iwona Rotter, Ewa Kemicer-Chmielewska, Beata Karakiewicz, Maria Laszczyńska

Analiza profilu osobowości wybranych grup pielęgniarek / The analysis of a personality profile of selected groups of nurses

 

18. Wiesław Kowalewski

Ocena wybranych epidemiologicznych czynników ryzyka chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego na terenie Pomorza Środkowego / Evaluation of selected epidemiological risk factors for cancer of the lower gastrointestinal tract in Middle Pomerania

 

19. Monika Tyszkiewicz-Bandur

Poziom inteligencji emocjonalnej a typ przywiązania u studentów III roku Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Lekarskiego – analiza porównawcza / Levels of emotional intelligence and types of attachment among third year students of the Faculty of Health Science and the Faculty of Medicine – a comparative analysis

 

20. Jacek Lorkowski, Mirosław Mrzygłód, Ireneusz Kotela, Ewa Kiełbasiewicz-Lorkowska, Iwona Teul

Obuwie zgodne z „business dress code” a kondycja zdrowotna stóp kobiet – komputerowo wspomagana ocena holistyczna / Footwear according to the “business dress code”, and the health condition of women’s feet – computer-assisted holistic evaluation

 

21. Wioletta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sokołowska, Agata Baranowska, Magdalena Weber-Rajek, Ewa Sobolewska, Anna Machoy‑Mokrzyńska

Ocena sprawności motorycznej dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem wad postawy / Evaluation of physical fitness in children of pre-school age including postural problems

 

22. Paulina Brzeska, Irena Bułatowicz, Wioletta Jagucka-Mętel, Agata Baranowska, Ewa Sobolewska

Ocena jakości życia pacjentów usprawnianych z powodu stwardnienia rozsianego / Evaluation of the quality of life of patients undergoing rehabilitation for multiple sclerosis

 

23. Katarzyna Weber-Nowakowska, Magdalena Gębska, Adrian Wiatrak, Krzysztof Skorb, Krzysztof Dąbrowski, Ewelina Żyżniewska-Banaszak

Fizjoterapeuta – zawód znany czy nieznany? Wiedza mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na temat fizjoterapii. Doniesienia wstępne / Physiotherapist – profession known or unknown? Knowledge of the inhabitants of the West Pomeranian region of physiotherapy. Preliminary reports

 

24. Ewa Kemicer-Chmielewska, Iwona Rotter, Artur Kotwas, Dorota Koziarska, Beata Karakiewicz

Ocena jakości usług medycznych przez pacjentów z uwzględnieniem wybranych zmiennych socjodemograficznych / Evaluation of the quality of medical services by patients including selected sociodemographic variables

 

25. Stanisław Wolski, Ewa Lewandowska, Małgorzata Kurzejamska-Parafiniuk

Przydatność wstępnego badania lekarskiego w sprawach dotyczących osób podejrzanych o kierowanie pojazdami pod wpływem amfetaminy i jej analogów lub Δ9-tetrahydrokannabinolu na podstawie materiałów Katedry Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie / Usefulness of the initial medical examination on matters relating to persons suspected of driving under the influence of amphetamine and its analogs or Δ9-tetrahydrocannabinol based on the materials the Department of Forensic Medicine, Pomeranian Medical University in Szczecin

 

26. Edyta Dzięciołowska-Baran, Aleksandra Gawlikowska-Sroka

Gruźlica – niekończąca się opowieść / Tuberculosis – a neverending story

 

27. Aleksandra Gawlikowska-Sroka, Edyta Dzięciołowska-Baran

Kiła dawniej i dziś / Syphilis in the past and present

Powrót
do góry