Menu boczne

Treść strony

2014, 60, 2

Spis treści / Contents

1. Krzysztof Kaseja, Włodzimierz D. Majewski, Beata Kołpiewicz

Porównanie efektywności i ocena jakości życia pacjentów po laparoskopowej gastrektomii rękawowej i operacji laparoskopowego ominięcia żołądka metodą Roux Y / A comparison of efectiveness, and an assessment of the quality of life of patients after laparoscopic sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass

 

2. Katarzyna Janda, Magdalena Chwiłkowska

Trądzik pospolity – etiologia, klasyfikacja, leczenie / Acne vulgaris – aetiology, classification, treatment

 

3. Wojciech Garczyński, Anna Lubkowska, Aleksandra Dobek, Marek Andryszczyk

Wpływ aplikacji kinesiology tapingu techniką mięśniową na zakres ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz subiektywne odczuwanie natężenia bólu u chorych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa / The effect of the application of the kinesiology taping technique for muscle range of motion of the lumbar spine, and the subjective perception of pain intensity in patients with back pain

 

4. Alicja Gawęcka, Ewa Stachowska

Molekularny mechanizm działania restrykcji kalorycznych / Molecular mechanism of a caloric restriction diet

 

5. Alicja Gawęcka, Karina Ryterska, Paweł Wysokiński, Krzysztof Ficek, Krzysztof Wilk, Marcin Banaszczak, Karolina Jakubczyk, Jakub Piotrowski, Maja Czerwińska, Joanna Hołowko, Dominika Maciejewska, Dominika Jamioł-Milc, Ewa Stachowska

Zmiany masy ciała i stężenia lipidów pacjentów poddanych restrykcjom kalorycznym – doniesienie wstępne / Changes in body mass and blood lipid levels in patients undergoing caloric restriction

 

6. Maciej Czepita, Krzysztof Safranow, Damian Czepita

Wpływ czytania i pisania na częstość występowania krótkowzroczności / The influence of reading and writing on the prevalence of myopia

 

7. Marcin Milchert, Marek Brzosko

Czy chorych na olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic badać w kierunku rozwoju tętniaków aorty? / Should patients with giant cell arteritis be tested for aortic aneurysms?

 

8. Paweł Wańkowicz, Przemysław Nowacki

Glejak wielopostaciowy – postęp wiedzy na temat patogenezy nowotworu / Glioblastoma multiforme – the progress of knowledge on the pathogenesis of cancer

 

9. Zbigniew Zdrojewski

Postępy w patogenezie, diagnostyce i leczeniu układowych zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciwgranulocytarnymi / Progress in the pathogenesis, diagnosis and treatment of systemic anca-associated vasculitis

 

10. Andrzej Żyluk, Agnieszka Mazur

Analiza wskazań do i ocena wyników po wtórnych operacjach po pierwotnym zaopatrzeniu urazów w obrębie kończyny górnej / An analysis of the indications for, and assessment of the outcomes of secondary surgery after primary repair of injuries within the upper limb

 

11. Jacek Materny, Elżbieta Gawrych, Anna Walecka

Współistnienie zastawki cewki przedniej i tylnej u noworodka. Czy rozpoznanie koincydencji wad na podstawie objawów klinicznych i badań obrazowych jest możliwe? / Association of anterior and posterior urethral valves. Is it possible to recognize this association in clinical signs and radiological examinations?

 

12. Anna Mikołajczyk, Marek Kocięcki, Aleksandra Zaklukiewicz, Mariusz Listewnik, Magdalena Gębska

Zastosowanie koncepcji tensegracji strukturalnej w Manipulacjach Powięziowych© według Stecco / Use of the structural tensegration concept in the Stecco Fascial Manipulation method

 

13. Halina Ey-Chmielewska, Iwona Teul, Jacek Lorkowski

Zaburzenia czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych jako czynnik powstawania bezdechu nocnego / Functional disorders of the temporomandibular joints as a factor responsible for sleep apnoea

 

14. Piotr Puchalski, Michał Białek, Joanna Chrąchol, Paweł Dec, Anna Lesińska, Andrzej Żyluk

Analiza przyczyn odmów przyjęcia pacjentów z rozległymi ranami i amputacjami rąk, zgłaszanych do serwisu replantacyjnego / An analysis of the causes of refusal of admission to patients with severe injuries and amputations of the hand referred to the replantation service

 

15. Halina Ey-Chmielewska, Iwona Teul, Jacek Lorkowski

Poprawa toru oddechowego górnego odcinka układu oddechowego przez zastosowanie wewnątrzustnych aparatów stomatologicznych w łagodnych postaciach bezdechu nocnego występującego w dysfunkcjach układu stomatognatycznego / Increasing the upper airway space using oral appliances in patients with mild sleep apnoea caused by stomatognathic dysfunctions

 

16. Piotr Makowiecki, Matylda Trusewicz, Łukasz Tyszler, Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Leczenie biologiczne miazgi zębów stałych / The vital pulp therapy in permanent teeth

 

17. Iwona Teul, Katarzyna Kliś, Krzysztof Jarzębak, Iwona Wronka

Częstość występowania oraz czynniki skorelowane z bólem miesiączkowym u zdrowych studentek / The prevalence and correlates of menstrual pain in healthy university students

 

18. Dorota Fryc

Zapotrzebowania kobiet z województwa zachodniopomorskiego na usługi okołoporodowe świadczone przez położne oraz stopień znajomości przez środowisko medyczne ustawowych kompetencji zawodowych polskich położnych / The social demand for perinatal servises given by midwifes among women from Zachodniopomorskie province and investigate the knowledge base of medical staff in regard to the midwife’s rights and duties resulting from polish law

 

19. Anna Walat, Michał Marian Skoczylas, Agnieszka Wełnicka, Małgorzata Kulig, Przemysław Rodak, Zuzanna Walczak, Agata Jabłońska

Wiedza szczecinian na temat chorób rzadkich / Szczecin citizens’ knowledge about rare diseases

 

20. Ewa Kemicer-Chmielewska, Iwona Rotter, Artur Kotwas, Beata Karakiewicz

Opinie Polaków o współpłaceniu za leczenie szpitalne oraz o dopłatach do świadczeń ponadstandardowych / Polish citizens’ opinions concerning co-payment for hospitalization and subsidies for non-standard benefits

 

21. Tadeusz Zajączkowski

Historia medycyny, chirurgii i urologii we Wrocławiu (Breslau) / History of medicine, surgery and urology in Breslau/Wrocław

Powrót
do góry