Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 19-23

MAGDALENA JABOROWSKA, WANDA KUŹNA-GRYGIEL, KINGA MAZURKIEWICZ-ZAPAŁOWICZ*

WPŁYW GRZYBÓW Z RODZAJU METARHIZIUM NA ROZWÓJ EMBRIONALNY ASCARIS SUUM

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel

* Zakład Hydrobiologii Akademii Rolniczej w Szczecinie

ul. Kazimierza Królewicza 4, 71-550 Szczecin

Kierownik: dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz

Streszczenie

Wstęp: W niniejszej pracy badano oddziaływanie grzybów Metarhizium flavoviride i Metarhizium anisopliae na rozwój zarodkowy i żywotność larw Ascaris suum.

Wyniki: Przeprowadzone obserwacje mikroskopowe wykazały wolniejszy rozwój jaj w obecności grzybni w porównaniu z hodowlą kontrolną. W jajach inkubowanych z grzybnią badanych gatunków obserwowano wakuolizację zygoty, nierównomierne podziały blastomerów oraz zaburzenia morfologiczne w stadium blastuli, gastruli i larwy. Przy czym istotnie częściej embriopatie były obserwowane w jajach inkubowanych z M. flavoviride. Również śmiertelność rozwiniętych larw była istotnie wyższa po 60 dniach hodowli z M. flavoviride.

H a s ł a : Metarhizium flavovirideMetarhizium anisopliaeAscaris suum – embriogeneza.

Powrót
do góry