Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 25-34

MICHAŁ RAĆ

OPTYMALIZACJA WARTOŚCI DIAGNOSTYCZNEJ TOMOGRAFII REZONANSU MAGNETYCZNEGO W OBRAZOWANIU MÓZGOWIA U DZIECI Z IDIOPATYCZNYM NIEDOBOREM HORMONU WZROSTU

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Anna Walecka

Streszczenie

Wstęp: Celem badań było określenie stopnia korelacji między istniejącymi zmianami morfologicznymi w przysadce a występowaniem zaburzeń hormonalnych u dzieci z niskorosłością.

Materiał i metody: Badaniami objęto dzieci z niskorosłością spełniające całkowicie lub częściowo kryteria somatotropinowej niedoczynności przysadki. U wszystkich 87 pacjentów wykonano tomografię rezonansu magnetycznego mózgowia ze szczególnym uwzględnieniem przysadki. Pomiary wszystkich wymiarów przysadki w badanym materiale zostały odniesione do wartości uznawanych w literaturze za prawidłowe. Mierzono także wzmocnienie kontrastowe przysadki oraz struktur z nią związanych (szypuły i lejka) po podaniu GdDTPA. Przysadkę oceniano w sekwencjach strzałkowych i czołowych w obrazach T1-zależnych. Uzyskane wyniki przeanalizowano statystycznie z użyciem testów nieparametrycznych.

Wnioski: 1. Tomografia rezonansu magnetycznego jest bardzo czułą metodą do obrazowania zmian w obrębie przysadki i mimo niewielkiego odsetka zmian, wykrywanych za jej pomocą, wydaje się metodą z wyboru w ocenie tego narządu. 2. Dla ograniczenia kosztów badania istnieje możliwość rezygnacji z użycia środka kontrastowego w badaniu przyczyn niskorosłości u dzieci z idiopatycznym niedoborem hormonu wzrostu w niektórych sytuacjach, za wyjątkiem: obecności hipoplazji bądź aplazji przysadki, w przerwaniu szypuły przysadki, w zespole pustego siodła oraz przy podejrzeniu procesu rozrostowego ośrodkowego układu nerwowego. 3. Najlepszymi parametrami oceny przysadki są jej objętość i wysokość, natomiast szerokość przysadki wykazująca jedynie niewielkie różnice może być używana jako parametr pomocniczy.

H a s ł a: somatotropinowa niedoczynność przysadki – niedobór wzrostu – hormon wzrostu – tomografia rezonansu magnetycznego – hipoplazja przysadki.

Powrót
do góry