Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 79-90

DOROTA ĆWIEK

 

OCENA WPŁYWU EDUKACJI W SZKOŁACH RODZENIA NA PRZEBIEG CIĄŻY, PORODU I POŁOGU ORAZ OPIEKĘ NAD NOWORODKIEM

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Nauk Pielęgniarskich Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Żołnierska 48/8, 71-210 Szczecin

Kierownik: dr n. med. Elżbieta Grochans

 

Streszczenie

Wstęp: Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety. Jest to czas wielu radosnych, podniosłych i bogatych przeżyć w życiu rodziny, niestety niepozbawiony niepokoju, niepewności i wątpliwości przyszłych rodziców. Jest to także czas intensywnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i szczególnej motywacji do zdobywania wiedzy z zakresu przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad dzieckiem. Najważniejszą i najbardziej profesjonalną formą przygotowującą do macierzyństwa i ojcostwa jest szkoła rodzenia, która staje się coraz powszechniejszą formą edukacji.

Celem pracy było: 1. Zbadanie związku pomiędzy uczestniczeniem lub nie w zajęciach szkoły rodzenia a przebiegiem ciąży, porodu i połogu. 2. Zbadanie związku między edukacją w szkole rodzenia a motywacją położnic do karmienia naturalnego. 3. Określenie wpływu uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia u kobiet na umiejętność radzenia sobie z problemami w połogu.

Materiał i metody: Badaniami objęto 294 położnice hospitalizowane na Oddziale Położniczym Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w okresie od czerwca 2001 do grudnia 2002 r. Badane kobiety podzielono na dwie grupy: grupa I – „grupa badana” – obejmowała 129 położnic, które uczestniczyły w zajęciach szkoły rodzenia, podczas chociaż jednej ciąży, jednak nie dawniej niż 2 lata temu; grupa II – „grupa kontrolna” (referencyjna) – obejmowała 165 położnic, które nie uczestniczyły w jakiejkolwiek zorganizowanej edukacji przedporodowej. Do potrzeb badań skonstruowano kwestionariusz ankiety składający się ze 105 pytań. Zastosowano wywiad kwestionariuszowy, który autorka wypełniała sama, zadając badanym kolejne pytania. Uzyskane wartości liczbowe poddano analizie statystycznej.

Wnioski: Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia wpływa na zachowania prozdrowotne w ciąży, zmniejsza doznania bólu w czasie porodu, mniejsza jest też utrata krwi, ale nie ma wpływu na czas porodu pierworódek i na wystąpienie problemów w czasie połogu. Absolwentki szkoły rodzenia mają większą motywację do karmienia naturalnego i rzadziej zaprzestają karmienia piersią noworodka w czasie połogu oraz lepiej radzą sobie z problemami w okresie połogu.

H a s ł a: szkoła rodzenia – edukacja.

Powrót
do góry