Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 1, 91-104

IWONA RAWICKA

MEDYCZNO-SPOŁECZNE ASPEKTY PRZEBIEGU CIĄŻY, PORODU I POŁOGU U PACJENTEK – PENSJONARIUSZEK DOMU SAMOTNEJ MATKI W KARWOWIE KOŁO SZCZECINA

Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej przy Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka

Streszczenie

Wstęp: Narastający problem współczesności, jakim staje się samotne macierzyństwo, wymaga, obok analiz socjoekonomicznych i psychologicznych przyczyn zjawiska, także oceny perinatologicznej. Dwudziestoletnia działalność Domu Samotnej Matki w Karwowie koło Szczecina, założonego i prowadzonego przez Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego, pozwoliła na próbę takiej oceny.

Materiał i metody: Przeanalizowano dostępną dokumentację pobytu 429 kobiet przebywających w Domu w okresie od 26 lipca 1983 r. do 26 lutego 2002 r., uzupełnioną o analizę dokumentacji szpitalnej 177 z nich, które urodziły w dwóch szczecińskich szpitalach oraz 13, które opuściły Dom przed rozwiązaniem. Analizy dokonano na tle 400-osobowej grupy kontrolnej (grupa K), złożonej z kobiet, które rodziły w Klinice Położnictwa i Perinatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Wyniki: Uzyskane wyniki wykazały, że pensjonariuszki Domu Samotnej Matki w Karwowie były głównie młodymi, niezamężnymi kobietami, pochodzącymi zarówno ze środowiska miejskiego, jak i wiejskiego, o niskim stopniu wykształcenia. Większość z nich była fizycznie zdrowa, a wśród przebytych schorzeń najczęściej odnotowano powikłania neurologiczne i zaburzenia emocjonalne. Wśród samotnych matek nie stwierdzono poważniejszych powikłań ciąży, porodu i połogu. Pensjonariuszki Domu Samotnej Matki częściej rodziły o czasie, drogami i siłami natury, jednak stan kliniczny urodzonych przez nie noworodków był znamiennie gorszy. Spośród analizowanych samotnych matek niemal co trzecia przekazała swoje dziecko do adopcji.

Wnioski: Dzięki podjęciu problematyki samotnego macierzyństwa, stwierdzono, że tylko holistyczne podejście pozwoli dostrzec te wszystkie, często niezwykle złożone i ukryte problemy, które determinują prawidłowy rozwój jednostki w społeczeństwie, a analiza wymienionych czynników może być środkiem do osiągnięcia celów służących dobru społecznemu.

H a s ł a: perinatologia – samotne macierzyństwo – niezamężna matka – ciąża – poród – połóg.

Powrót
do góry