Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 2

Spis treści

 1. Sami Titi
  Amplifikacja HER-2 i ekspresja p185 w komórkach inwazyjnych raków sutka u kobiet
 2. Agnieszka Kolasa
  Najądrze w doświadczalnym modelu deficytu DHT: immunolokalizacja ERα i ERß w komórkach nabłonkowych najądrza szczura. Badania in vivo i in vitro
 3. Marek Masiuk
  Ocena ekspresji nukleoiny i jej wewnątrzjądrowej dystrybucji w estrogeno-ujemnych i estrogeno-dodatnich rakach sutka u kobiet za pomocą laserowego cytometru
 4. Iwona Steiner, Magdalena Sobieska, Beata Pucher, Michał Grzegorowski, Włodzimierz Samborski
  Badanie stężeń białek ostrej fazy u dzieci z alergicznym nieżytem nosa
 5. Magdalena Sobieska, Iwona Steiner, Beata Pucher, Michał Grzegorowski, Włodzimierz Samborski
  Glikozylacja białek ostrej fazy u dzieci z zapaleniem migdałków podniebiennych i objawami alergii
 6. Elżbieta Gawrych, Irena Mazurkiewicz, Artur Kwas, Jerzy Węgrzynowski
  Torbiele jajnika u noworodków w aspekcie diagnostyki płodowej i późniejszej
 7. Aneta Iwona Gziut
  Porównawcza ocena dystrybucji blaszki miażdżycowej w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej oraz proksymalnych odcinkach lewej tętnicy zstępującej i okalającej u chorych kierowanych na angioplastykę wieńcową
 8. Agnieszka Kordek, Lidia Kołodziejczyk, Beata Pawlus, Beata Łoniewska, Wanda Kuźna-Grygiel, Jacek Rudnicki
  Pneumocystoza noworodków – aktualne wyzwanie w intensywnej terapii
 9. Maria Pietrzak-Nowacka, Krzysztof Safranow, Halina Rulkowska, Marek Brzosko, Leszek Domański,
  Grażyna Dutkiewicz, Małgorzata Ławniczak, Edyta Płońska, Eugeniusz Szmatłoch
  Retrospektywna analiza czynników ryzyka pacjentów z chorobą niedokrwienną serca hospitalizowanych w latach 1983–1992
 10. Danuta Karczewicz, Wojciech Lubiński, Karolina Podborączyńska-Jodko, Ewa Spoz
  Odwarstwienie siatkówki w oczach po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
 11. Monika Modrzejewska
  Zastosowanie technik ultrasonograficznych w diagnostyce retinopatii wcześniaczej
 12. Barbara Stawska
  Stomatologia geriatryczna – potrzeby, problemy i oczekiwania stomatologiczne pensjonariuszy domów pomocy społecznej
 13. Eliza Górniak
  Resorpcja cementu korzeniowego w pomiarach wskaźników resorpcji
 14. Aleksandra Gawlikowska-Sroka
  Analiza symetrii i kierunku zmian w budowie czaszek wybranych populacji dziejowych na podstawie badań radiologicznych i antropometrycznych
 15. Dariusz Kuczyński, Danuta Kosik-Bogacka, Wanda Kuźna-Grygiel
  Świadomość ekologiczna mieszkańców Szczecina
 16. Łukasz Henszel, Wanda Kuźna-Grygiel
  Roztocze kurzu domowego w etiologii reakcji alergicznych
Powrót
do góry