Menu boczne

Treść strony

Amplifikacja HER-2 i ekspresja p185 w komórkach inwazyjnych raków sutka u kobiet

SAMI TITI

 

AMPLIFIKACJA HER-2 I EKSPRESJA p185 W KOMÓRKACH INWAZYJNYCH

RAKÓW SUTKA U KOBIET*

Zakład Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie ekspresji białka p185 za pomocą immunohistochemii (IHC) oraz amplifikacji genu HER-2 metodą hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ (FISH), dokonanie oceny półilościowej oraz dokładniejszej analizy komputerowej obrazu, a także ustalenie czy nadekspresja p185 koreluje z niektórymi parametrami klinicznymi i morfologicznymi, jak typ histologiczny, stopień histologiczny, stan węzłów chłonnych pachowych, wielkość guza, ekspresja receptora estrogenowego, wskaźnik proliferacyjny i wiek u kobiet z inwazyjnym rakiem piersi.

Materiał i metody: Preparaty histologiczne uzyskane z 390 raków piersi badano przy użyciu reakcji IHC (HercepTest) opartej o poliklonalne przeciwciało anty-p185. Wynik testu HercepTest oceniony półilościowo na 2+ i 3+ oceniano przy użyciu komputerowej analizy obrazu i obliczano wskaźnik p185. Amplifikacja HER-2 prowadzona była metodą FISH z sondą specyficzną (HER-2) oraz satelitarną (CEP17). Reakcję FISH oceniano przez zliczanie czerwonych impulsów fluorescencyjnych emitowanych przez gen HER-2 i dodatkowo za pomocą programu AnalySIS® (AS). Tą ostatnią metodą wykazano, że średni wskaźnik amplifikacji HER-2 w rakach ocenionych jako 2+ był istotnie mniejszy niż w rakach 3+ (p < 0,0001). Z drugiej strony, średnie wskaźniki amplifikacji raków ocenionych jako 3+ oraz raków 2+ wykazujących amplifikację HER-2 nie różniły się istotnie. Wysokie wskaźniki amplifikacji HER-2 (HER-2/CEP17 > 5) stwierdzono w podobnym odsetku raków ocenionych metodą IHC na 2+ (45,5%) i 3+ (55,5%). Nie stwierdzono korelacji między intensywnością reakcji immunohistochemicznej na p185 ocenionej przy zastosowaniu komputerowej analizy obrazu i wskaźnikiem amplifikacji HER-2 w rakach piersi o stopniu 2+ lub 3+ metodą półilościową. Wskaźnik p185 w rakach 2+ bez amplifikacji HER-2 może być wyższy niż w niektórych rakach z amplifikacją lub jeszcze wyższy w rakach z amplifikacją należących do klasy 3+. Ujawniono istotne różnice w ekspresji p185 między rakiem przewodowym i zrazikowym (p = 0,0001) oraz między zrazikowym i rdzeniastym (p = 0,003). Inwazyjne raki przewodowe wykazywały istotne różnice w ekspresji p185 w zależności od stopnia histologicznego (I° vs III° p = 0,02; II° vs III° p = 0,02), ekspresji receptora estrogenowego (p = 0,01) i wskaźnika proliferacyjnego (p = 0,02).

H a s ł a: HER-2 – p185 – amplifikacja – rak sutka.
Powrót
do góry