Menu boczne

Treść strony

Ocena ekspresji nukleoiny i jej wewnątrzjądrowej dystrybucji w estrogeno-ujemnych i estrogeno-dodatnich rakach sutka u kobiet za pomocą laserowego cytometru

MAREK MASIUK

 

OCENA EKSPRESJI NUKLEOLINY I JEJ WEWNĄTRZJĄDROWEJ DYSTRYBUCJI W ESTROGENO-UJEMNYCH I ESTROGENO-DODATNICH RAKACH SUTKA U KOBIET ZA POMOCĄ LASEROWEGO CYTOMETRU SKANINGOWEGO

Zakład Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

 

Streszczenie

Wstęp: Nukleolina (NU) jest jednym z głównych białek jąderka. Receptor estrogenowy α  (ERα) jest czynnikiem transkrypcyjnym, którego ekspresję stwierdza się w 69–85% przypadków raków sutka u kobiet.

Celem pracy była ocena ekspresji NU i jej wewnątrzjądrowej dystrybucji w komórkach naciekających raków przewodowych i zrazikowych sutka za pomocą laserowego cytometru skaningowego i jej związku z obecnością ERα, typem histologicznym raka, stopniem histologicznej złośliwości oraz obecnością przerzutów w węzłach chłonnych pachowych.

Materiały i metody: Badano preparaty cytologiczne 98 pierwotnych, naciekających raków sutka (87 przewodowych i 11 zrazikowych). Ekspresję ERα mierzono w preparatach histologicznych z tych samych raków. Oceniano parametry fluorescencji związanej z NU oraz z DNA jąder komórkowych. Ekspresję nukleoliny mierzono w obrębie całego jądra komórkowego oraz w agregatach nukleoliny (NUA) i karioplazmie poza NUA.

Wyniki: Średnia powierzchnia jąder komórek raków przewodowych była wyższa w rakach ER-, natomiast zawartość NU w jądrze komórkowym była w tych rakach niższa niż w rakach ER+. Raki przewodowe cechowały się większą średnią powierzchnią NUA niż raki zrazikowe. Ekspresja NU w jądrze i w karioplazmie poza NUA była wyższa w rakach przewodowych niż w rakach zrazikowych. Raki z obecnością przerzutów w węzłach chłonnych pachowych charakteryzowały się niższą zawartością NU w karioplazmie poza NUA niż raki bez przerzutów.

Wnioski: Różnice w zawartości nukleoliny pomiędzy rakami ER- i ER+ oraz rakami przewodowymi i zrazikowymi wskazują na różnice w biologii tych nowotworów. Zastosowana metoda może zostać wykorzystana do oceny ekspresji i wewnątrzjądrowej dystrybucji innych białek oraz do jednoczasowego pomiaru ekspresji i rozmieszczenia białek jądrowych i cytoplazmatycznych.

H a s ł a: jąderko – rak przewodowy sutka – rak zrazikowy sutka – cytometria.
Powrót
do góry