Menu boczne

Treść strony

Retrospektywna analiza czynników ryzyka pacjentów z chorobą niedokrwienną serca hospitalizowanych w latach 1983–1992

MARIA PIETRZAK-NOWACKA, KRZYSZTOF SAFRANOW*, HALINA RULKOWSKA**, MAREK BRZOSKO***, LESZEK DOMAŃSKI, GRAŻYNA DUTKIEWICZ, MAŁGORZATA ŁAWNICZAK****, EDYTA PŁOŃSKA*****, EUGENIUSZ SZMATŁOCH

 

RETROSPEKTYWNA ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA PACJENTÓW Z CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA HOSPITALIZOWANYCH W LATACH 1983–1992

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

* Zakład Biochemii PAM

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

** Zakład Informatyki i Biocybernetyki PAM

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

Kierownik: dr inż. Jerzy Pastusiak

*** Klinika Reumatologii PAM

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy

**** Klinika Gastroenterologii PAM

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Marlicz

***** Klinika Kardiologii PAM

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była retrospektywna analiza czynników ryzyka i ich zmienności w 10-letnim okresie obserwacji w dużej grupie mężczyzn i kobiet hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca (ChNS).

Materiał i metody: Poddano analizie ankiety 5219 pacjentów z ChNS: 1709 kobiet w wieku 56,3 ± 7,1 lat i 3510 mężczyzn w wieku 54,46 ± 7,96 lat hospitalizowanych w klinikach Instytutu Chorób Wewnętrznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Zastosowano metodę wieloczynnikowej regresji logistycznej, analizując zależności między czynnikami ryzyka a rokiem hospitalizacji, wiekiem i płcią pacjentów z ChNS.

Wyniki: Wśród czynników ryzyka badanej populacji z ChNS najczęściej występowało palenie papierosów (43,93%), następnie kolejno: nadciśnienie tętnicze (32,90%), dyslipidemia (25,78%), otyłość (16,26%), cukrzyca typu 2 (13,79%), rodzinne obciążenie ChNS (8,46%), upośledzona tolerancja glukozy (5,8%), hiperurykemia (3,62%), cukrzyca typu 1 (1,11%). U mężczyzn istotnie częściej niż w grupie kobiet występowało palenie papierosów (p < 0,0001) i hiperurykemia (p < 0,0002), natomiast nadciśnienie tętnicze i otyłość występowały znamiennie częściej u kobiet (p < 0,0001).

Wnioski: W 10-letnim okresie obserwacji wykazano istotny trend narastania częstości nadciśnienia tętniczego, dyslipidemii, hiperurykemii, cukrzycy typu 2 i patologicznej tolerancji glukozy. Widoczne były również korzystne zmiany: zmniejszenie częstości palenia tytoniu oraz niewielki spadek częstości występowania otyłości, istotny jedynie dla kobiet. Wyniki badań wskazują na przewagę niekorzystnych zmian w profilu czynników ryzyka pacjentów z ChNS w latach 1983–1992, które były silniej wyrażone u kobiet niż u mężczyzn.

H a s ł a: choroba niedokrwienna serca – czynniki ryzyka – zespół polimetaboliczny.
Powrót
do góry