Menu boczne

Treść strony

Świadomość ekologiczna mieszkańców Szczecina

DARIUSZ KUCZYŃSKI, DANUTA KOSIK-BOGACKA, WANDA KUŹNA-GRYGIEL

 

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel

 

Streszczenie

Wstęp: Celem badań była ocena poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Szczecina.

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w latach 2004–2005 wśród 132 szczecinian w wieku od 18 do 55 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz zawierający piętnaście pytań dotyczących: wrażliwości, postaw i wiedzy ekologicznej oraz proekologicznych zachowań ankietowanych.

Wyniki i wnioski: Większość ankietowanych szczecinian uważa, że ma wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zauważa problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska w swoim otoczeniu. Zachowania proekologiczne manifestują oni poprzez oszczędzanie wody (68%) i energii elektrycznej (75%), proekologiczne zachowania konsumenckie (66%), segregowanie odpadów (55%), a także przez aktywny udział w akcjach ekologicznych na rzecz ochrony środowiska (27%). Niestety, w organizacjach ekologicznych działa niewielu ankietowanych szczecinian (5%). Wiedzę na temat ochrony środowiska respondenci czerpią z radia i telewizji (38%), prasy (31%) oraz z internetu (16%).

Spośród ankietowanych wyodrębniono grupę osób (15%), które wykazywały zainteresowanie oraz wrażliwość ekologiczną i określono ją jako proekologiczną. Na podstawie analizy ankiet stwierdzono, że świadomość ekologiczna mieszkańców Szczecina jest niska. Trzeba więc pogłębiać świadomość ekologiczna szczecinian poprzez prowadzenie profesjonalnej działalności edukacyjnej.

H a s ł a: ankieta – postawa proekologiczna – środowisko.
Powrót
do góry