Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 103-114

JOANNA ZIÓŁKOWSKA

 

STAN ZDROWIA JAMY USTNEJ I POTRZEB LECZNICZYCH CHORYCH NA CUKRZYCĘ

Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

 

Streszczenie

Wstęp: Cukrzyca (diabetes mellitus) jest ciężką chorobą metaboliczną prowadzącą do ogólnoustrojowych powikłań, jak również do zmian w obrębie jamy ustnej, które po raz pierwszy opisane zostały przez Seiferta w 1862 roku. Zmiany te dotyczą zaburzeń rozwoju uzębienia, częstości i intensywności procesu próchnicowego, występowania chorób błony śluzowej jamy ustnej, ślinianek i przyzębia oraz zaników kostnych wyrostków zębodołowych. Rola poszczególnych cech cukrzycy w etiopatogenezie zmian w obrębie jamy ustnej jest przedmiotem ciągłych badań, dyskusji, a nawet sporów.

Celem pracy była próba:

1) wyodrębnienia różnic pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej chorych na typ 1 i 2 cukrzycy, z uwzględnieniem stopnia uregulowania poziomu glikemii,

2) określenia stopnia zaawansowania zmian w obrębie jamy ustnej w zależności od czasu trwania cukrzycy,

3) określenia wpływu ilości i częstości pobytów pacjentów w sanatorium diabetologicznym na stan zdrowia jamy ustnej i ewentualne potrzeby lecznicze,

4) określenia wpływu płci na stan zdrowia jamy ustnej chorych na cukrzycę i ewentualne potrzeby lecznicze,

5) ustalenia zależności pomiędzy miejscem zamieszkania chorych na cukrzycę a stanem zdrowia jamy ustnej oraz ewentualnymi potrzebami leczniczymi.

Materiał i metody: Materiałem badawczym była grupa 300 pacjentów chorych na cukrzycę w wieku 17–85 lat, w tym 154 kobiety i 146 mężczyzn, kuracjuszy sanatorium diabetologicznego. W badaniach określono typ cukrzycy, czas jej trwania oraz przebieg kliniczny poziomu glikemii. Indywidualnie dla każdego pacjenta określono liczbę PUW i wskaźnik leczenia uzębienia, oceniono higienę zębów, stan przyzębia według systemu Belliniego, rodzaj braków zębowych według klasyfikacji Galasińskiej oraz stan błony śluzowej według Newtona z uwzględnieniem stanu zerowego według Spiechowicza. Ocenie poddano rodzaj oraz przydatność użytkowanych przez pacjentów uzupełnień protetycznych z podziałem na uzupełnienia stałe, ruchome, częściowe osiadające i nieosiadające oraz całkowite. W badaniach uwzględniono miejsce zamieszkania pacjentów, biorąc pod uwagę wieś i aglomerację miejską. Odnotowano ilość i częstotliwość pobytów badanych w sanatorium diabetologicznym.

Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że istnieją różnice pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej chorych na typ 1 cukrzycy a stanem zdrowia jamy ustnej chorych na typ 2 cukrzycy. Nieustabilizowany poziom glikemii, zarówno w typie 1, jak i w typie 2 cukrzycy, ma niekorzystny wpływ na ten stan. Czas trwania cukrzycy sprzyja rozwojowi patologicznych zmian w obrębie jamy ustnej w przebiegu tej choroby. Pobyty chorych na cukrzycę w sanatorium diabetologicznym mają pozytywny wpływ na stan zdrowia jamy ustnej oraz na ich potrzeby lecznicze. Stwierdzono silną zależność, na niekorzyść kobiet, pomiędzy płcią a stanem zdrowia jamy ustnej w cukrzycy i stanem potrzeb leczniczych. Wykazano również istotną zależność, na korzyść badanych zamieszkujących aglomeracje miejskie, pomiędzy miejscem zamieszkania chorych na cukrzycę a stanem zdrowia jamy ustnej oraz ich potrzebami leczniczymi.

H a s ł a: cukrzyca – stan zdrowia jamy ustnej – potrzeby lecznicze w obrębie jamy ustnej.
Powrót
do góry