Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 25-28

BARBARA DOŁĘGOWSKA, WOJCIECH BŁOGOWSKI, DARIUSZ CHLUBEK

 

WPŁYW GLUKOZY NA ZMIANY OPORNOŚCI HEMOLITYCZNEJ ERYTROCYTÓW – BADANIA IN VITRO

Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

 

Streszczenie

Wstęp: Oporność hemolityczna erytrocytów jest mierzalnym wykładnikiem ich wrażliwości na działanie czynników hemolitycznych. Prawidłowo zbudowana, niezmodyfikowana chemicznie błona krwinek czerwonych zapewnia im dużą oporność na działanie hipoosmotycznych roztworów NaCl i detergentów, takich jak saponina. Doniesienia ostatnich lat wskazują, że glukoza jest jednym z istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie błony erytrocytarnej i zmieniających jej wrażliwość na działanie czynników hemolizujących.

Celem pracy było zbadanie wpływu krótkotrwałej hiperglikemii na oporność saponinową i osmotyczną erytrocytów.

Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiły erytrocyty krwi obwodowej pobranej od 25 zdrowych osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) w wieku 28–54 lat. Erytrocyty inkubowano przez 90 min w temp. 37°C, poddając je działaniu glukozy o stężeniach < 5 mmol/L (grupa kontrolna) oraz 6,66 i 9,99 mmol/L (grupy badane). Oporność osmotyczną (oporność na działanie roztworów NaCl o stężeniach 10–150 mmol/L) i saponinową (oporność na działanie roztworów saponiny o stężeniach 5–35 mg/L) oznaczano metodą spektrofotometryczną. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wartości F50, czyli stężenia NaCl lub saponiny, wobec których 50% erytrocytów ulegało hemolizie. Stężenie hemoglobiny pozakrwinkowej oznaczano metodą spektrofotometryczną przy użyciu odczynnika Drabkina. Wyniki opracowano statystycznie przy użyciu programu Statistica 6.1 (StatSoft, Kraków). Zastosowano test t-Studenta dla zmiennych zależnych. Istotność statystyczną przyjęto na poziomie p < 0,05.

Wyniki: Średnie wartości stężeń NaCl lub saponiny, wobec których 50% erytrocytów ulegało hemolizie (F50) oraz stężenia hemoglobiny pozakrwinkowej zwiększały się istotnie wraz ze wzrostem stężeń glukozy w roztworze inkubacyjnym.

Wnioski: Glukoza wpływa na oporność saponinową i osmotyczną erytrocytów. Krótkotrwała hiperglikemia powoduje zwiększenie wrażliwości erytrocytów na czynniki osmotyczne i jednocześnie wzrost ich oporności saponinowej.

H a s ł a: glukoza – erytrocyty – oporność osmotyczna – oporność saponinowa – hemoglobina pozakrwinkowa.
Powrót
do góry