Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 29-35

AGNIESZKA KEMPIŃSKA

 

FENOTYPY TERMICZNE BLIŹNIĄT MONOZYGOTYCZNYCH – PRÓBA OCENY ICH ZRÓŻNICOWANIA

Zakład Medycyny Sądowej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk

 

Streszczenie

Wstęp: Wszystkie ciała stałe w temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emitują promieniowanie elektromagnetyczne, którego widmo zależy m.in. od temperatury. Termowizja jest metodą wykorzystującą kamery termowizyjne do rejestracji promieniowania podczerwonego (IR), emitowanego przez skórę człowieka. Znalazła ona szerokie zastosowanie w medycynie, np. przy diagnostyce chorób zapalnych skóry, niektórych nowotworów, kolagenoz czy w chorobach naczyń obwodowych. W literaturze fachowej brakuje jednak opisów zakresu zmienności termoemisji zarówno u ludzi zdrowych, jak i u bliźniąt, a interpretacja wyników polega aktualnie na analizie indywidualnej obiektów lub porównywaniu symetrycznych stron ciała. Dlatego też zaistniała potrzeba przeprowadzenia badań na modelu bliźniąt monozygotycznych.

Materiał i metody: W pracy podjęto próbę oceny zróżnicowania fenotypów termicznych twarzy, pleców i rąk bliźniąt monozygotycznych (MZ), porównania termoemisji MZ i dizygotycznych (DZ) oraz próbę ustalenia normy termicznej. Za pomocą kamery ThermaCAMTM SC500 przebadno 44 pary MZ i 15 par DZ. Statystykę opisową podano w postaci: wartości średnich, odchylenia standardowego oraz wartości maksymalnych i minimalnych. Do analizy statystycznej użyto testów: Shapiro–Wilka, Snedecora i Browna–Forsythea, U Manna–Whitneya i Kruskala–Wallisa. Dane z analizatora obrazowego badano metodami analizy skupień, w szczególności metodą k-średnich.

Wnioski: Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano następujące wnioski:

1. Pełna zgodność genetyczna nie przekłada się na zgodność termiczną w zakresie badanych izoterm zarówno pod względem ich wielkości, jak i rozmieszczenia.

2. Podłoże różnic w obrazie termicznym może wynikać z rozwoju ontogenetycznego zarówno na etapie wewnątrzmacicznym, jak i późniejszym, związanym z osobniczymi adaptacjami do środowiska.

3. Otrzymane wyniki mogą być przyczynkiem do ewentualnych zastosowań i porównań zachowania się osobników w stanie fizjologii oraz mogą mieć znaczenie w różnicowaniu ewentualnych patologii.

4. Badana próba nie upoważnia do wnioskowania, co do norm termicznych. Jest jednak przyczynkiem do podjęcia dalszych, szeroko zakrojonych badań populacyjnych.

H a s ł a: termowizja – termoemisja – promieniowanie podczerwone.
Powrót
do góry