Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 37-46

MAGDALENA JABOROWSKA

 

BADANIA NAD OGRANICZENIEM LICZEBNOŚCI PASOŻYTNICZYCH GEOHELMINTÓW ZA POMOCĄ SAPROTROFICZNYCH GRZYBÓW GLEBOWYCH I ICH WYDZIELIN

Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wanda Kuźna-Grygiel

 

Streszczenie

Wstęp: Celem badań była ocena oddziaływania wyizolowanych z gleby grzybów pleśniowych oraz dwóch wybranych metabolitów: aflatoksyny G1 i ochratoksyny A na rozwój zarodkowy jaj i śmiertelność larw Ascaris suum, jak również wykazanie ewentualnego synergizmu wybranych gatunków grzybów saprotroficznych w oddziaływaniu na embriogenezę Ascaris suum.

Materiał i metody: Wyizolowane z gleby szczepy grzybów hodowano na standardowym podłożu Czapek–Dox Agar, w temperaturze 26°C, przez 60 dni. Zapłodnione jaja Ascaris suum, inkubowane wraz z grzybnią poszczególnych gatunków, stanowiły hodowle doświadczalne. Natomiast hodowle kontrolne stanowiły jaja Ascaris suum w PBS. W celu wykazania ewentualnego synergizmu w oddziaływaniu badanych grzybów prowadzono obserwacje jaj Ascaris suum inkubowanych w trzech rodzajach hodowli z dwoma wybranymi gatunkami grzybni jednocześnie. Ponadto przeprowadzono doświadczenie z aflatoksyną G1 i ochratoksyną A w stężeniu 0,5, 1 i 2 ppm.

Wyniki: Obserwacje mikroskopowe wykazały wolniejsze tempo rozwoju jaj w obecności grzybni w porównaniu z hodowlami kontrolnymi. Badane gatunki grzybów oraz wybrane mykotoksyny powodowały wakuolizację zygoty, nierównomierne podziały blastomerów oraz zaburzenia morfologiczne zarodków. Spośród badanych gatunków grzybów, największą śmiertelność larw inwazyjnych Ascaris suum (36%) powodował Paecylomyces fumosoroseus. Badania udowodniły również, że antagonistyczne oddziaływanie grzybów pleśniowych na jaja Ascaris suum jest silniejsze lub słabsze w obecności innego gatunku grzyba. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń wykazano, że w porównaniu z grzybami, mykotoksyny (nawet w stężeniu 0,5 ppm) powodują znacznie wyższy odsetek zdeformowanych zarodków oraz 100% śmiertelności larw.

H a s ł a: geohelminty – grzyby saprotroficzne – Ascaris suum – embriogeneza.
Powrót
do góry