Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 61-65

MAŁGORZATA MOKRZYCKA, ANDRZEJ PAWLIK*, MARIA KAŁDOŃSKA*, BARBARA MILLO*

 

OCENA CZYNNOŚCI WĄTROBY U DZIECI Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ

LIMFOBLASTYCZNĄ W CZASIE REMISJI

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

* Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Gawrońska-Szklarz

 

Streszczenie

Wstęp: Ostra białaczka limfoblastyczna (OBL) jest najczęstszym nowotworem występującym u dzieci. Samo leczenie przeciwnowotworowe, jak i często występujące w tej grupie pacjentów przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby może znacząco zaburzyć fukcję wątroby.

Celem pracy była ocena wpływu ostrej białaczki limfoblastycznej i przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby na parametry farmakokinetyczne lidokainy i jej metabolitu MEGX.

Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 17 dzieci i młodych dorosłych z ostrą białaczką limfoblastyczną w remisji i 12 zdrowych dzieci jako grupę kontrolną. Średni czas pozostawania w remisji wynosił 61 ± 30 miesięcy. 11 pacjentów z OBL było również chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i/lub C. Pacjentów podzielono na 3 grupy: 1) dzieci z OBL bez wirusowego zapalenia wątroby (6 osób), 2) dzieci z OBL i wirusowym zapaleniem wątroby (11 osób), 3) zdrowe dzieci (12). Badanie farmakokinetyczne lidokainy polegało na jednorazowym dożylnym podaniu lidokainy w ilości 1 mg/kg masy ciała i pobraniu krwi w celu oznaczenia stężenia lidokainy i jej głównego metabolitu MEGX po 15, 30, 60, 120, 240 i 360 min metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta.

Wnioski: Parametry farmakokinetyczne lidokainy i MEGX nie różniły się statystycznie między badanymi grupami. Zaobserwowano jednak zwiększone stężenie MEGX w 30. minucie po podaniu lidokainy w grupie pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną i przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Uzyskane wyniki sugerują, że ostra białaczka limfoblastyczna i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby nie wpływają znacząco na farmakokinetykę lidokainy i MEGX.

H a s ł a: metabolizm lidokainy – MEGX – dzieci – ostra białaczka limfoblastyczna.
Powrót
do góry