Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, 3, 77-84

RENATA GUZICKA-KAZIMIERCZAK

CHŁONIAKI NIEZIARNICZE Z PIERWOTNĄ LOKALIZACJĄ W ŻOŁĄDKU – ANALIZA KLINICZNA I CZYNNIKI ROKOWNICZE

Klinika Hematologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Zdziarska

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była analiza przebiegu klinicznego oraz ustalenie czynników rokowniczych u chorych na nieziarnicze chłoniaki z pierwotną lokalizacją w żołądku.

Materiał i metody: Analiza objęła 64 chorych, w tym 26 kobiet i 38 mężczyzn, w wieku od 22 do 80 lat. Rozpoznanie chłoniaka nieziarniczego z pierwotną lokalizacją w żołądku ustalono na podstawie badania histopatologicznego materiału pobranego w trakcie gastroskopii w 50 przypadkach, w 14 przypadkach po gastrektomii. Oceniono retrospektywnie następujące czynniki: wiek i płeć pacjentów, typ histopatologiczny chłoniaka, zaawansowanie kliniczne choroby wg klasyfikacji Ann Arbor, zaawansowanie kliniczne choroby wg klasyfikacji Ann Arbor w modyfikacji Steina i wsp., stan czynnościowy w skali ECOG, międzynarodowy wskaźnik rokowniczy IPI, typ chłoniaka wg klasyfikacji Kramera, rodzaj leczenia pierwszej linii, wynik leczenia przeciwnowotworowego. Prawdopodobieństwo przeżycia chorych w analizowanych grupach obliczono metodą Kaplana–Meiera.

Wyniki: Uzyskane wyniki przedstawiono w formie rycin i tabel.

Wnioski: 1. Obraz kliniczny chłoniaków nieziarniczych z pierwotną lokalizacją w żołądku jest niecharakterystyczny. Chorzy zgłaszają się do lekarza najczęściej z powodu bolów w nadbrzuszu, nudności, wymiotów oraz utraty wagi ciała. Objawy przedmiotowe bardzo rzadko wskazują na chorobę układową. 2. Wiek, płeć i stan czynnościowy chorych, typ histopatologiczny chłoniaka, a także zaawansowanie kliniczne choroby nie mają istotnego wpływu na wynik leczenia i prawdopodobieństwo przeżycia. 3. Zastosowanie gastrektomii w leczeniu pierwszej linii w porównaniu do chemioterapii w pierwszej linii nie ma istotnego wpływu na wynik i prawdopodobieństwo przeżycia chorych.

H a s ł a: chłoniak nieziarniczy żołądka – czynniki rokownicze – przeżycie.
Powrót
do góry