Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 109-111

HELENA ZAKRZEWSKA, JAN UDAŁA*

 

WPŁYW FLUORKU SODU NA ZAWARTOŚĆ ATP W NASIENIU TRYKA W BADANIACH IN VITRO

Katedra Biochemii Akademii Rolniczej w Szczecinie

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. Janina Krystyna Nowak

* Katedra Rozrodu Akademii Rolniczej w Szczecinie

ul. Doktora Judyma 6, 70-460 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. Jan Mieczysław Udała

 

Streszczenie

Wstęp: Ruch plemników jest efektem tworzenia energii chemicznej i przekształcania jej w energię mechaniczną. Ruchliwość plemników jest jednym z ważniejszych parametrów w ocenie ich wartości. Żywotność plemników zależy od dwóch czynników: 1) zdolności do generowania dostatecznej ilości ATP oraz 2) do zdolności efektywnego jej wykorzystania. Biochemiczne metody mogą dostarczyć obiektywnych parametrów oceny jakości nasienia. Jedną z nich jest ocena zawartości ATP.

Celem badań była ocena wpływu fluorku sodu o stężeniu 20, 100, 200, 105 µmol/L na zawartość ATP w nasieniu tryka.

Materiał i metody: Pobrano 19 ejakulatów na sztuczną pochwę od tryków utrzymywanych w zwierzętarni Akademii Rolniczej w Szczecinie i w ZZD Kołbacz – farma Glinna. Nasienie do badań odpowiadało parametrom przyjętym dla tego gatunku zwierząt. Zawartość ATP oznaczono metodą bioluminometryczną przy użyciu systemu Lumat LB 9807 Berthohold luminometr.

Wyniki: Nasienie po rozrzedzeniu 0,9% NaCl zawierało 12,4 µmol ATP·10-9 plemników. Zawartość ATP w zleżności od zastosowanego stężenia fluorku sodu, zmniejszała się: przy 20 µmol/L o 74,6%, przy 100 µmol/L o 75,5%, przy 200 µmol/L o 90,8%, a przy 105 µmol/L o 99,9%. Wyliczona korelacja pomiędzy zawartością ATP i ruchliwością była istotna i wynosiła r = 0,4990. Nie zaobserwowano istotnej korelacji pomiędzy zawartością ATP i gęstością nasienia.

H a s ł a: fluorki – ATP – tryk – nasienie.
Powrót
do góry