Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 25-29

KATARZYNA GROCHOLEWICZ, IWONA NOCEŃ*, IZABELA GUTOWSKA**

 

WPŁYW NAWYKÓW HIGIENICZNO-ZDROWOTNYCH NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH JONÓW W ŚLINIE KOBIET PO MENOPAUZIE

Zakład Stomatologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna

* Zakład Chemii Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Bober

** Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy było zbadanie wpływu częstości oczyszczania zębów, konsumpcji mleka, stosowania preparatów hormonalnych, występowania alergii i palenia papierosów na zawartość jonów fluoru, wapnia, magnezu i fosforu w ślinie.

Materiał i metody: Niestymulowaną ślinę mieszaną 100 kobiet w wieku 48–70 lat poddano analizie biochemicznej i określono w niej stężenie powyższych jonów. Na podstawie badania ankietowego pacjentek uzyskano informacje na temat ich nawyków higieniczno-zdrowotnych. W celu określenia zależności pomiędzy badanymi parametrami wykonano analizę korelacji.

Wnioski: Stwierdzono, że na stężenie badanych jonów w ślinie miała wpływ częstość szczotkowania zębów, palenie papierosów i stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Częstsze szczotkowanie zębów powodowało spadek zawartości wapnia i fosforanów w ślinie. U pacjentek palących papierosy stwierdzono w ślinie statystycznie wyższe stężenie jonów wapnia niż u niepalących. W ślinie pacjentek stosujących wcześniej antykoncepcyjne środki hormonalne stwierdzono istotnie wyższy poziom fluorków w porównaniu do kobiet nieużywających tego rodzaju preparatów. Nie zaobserwowano związku pomiędzy konsumpcją mleka, stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej i występowaniem alergii a stężeniem badanych jonów w ślinie.

H a s ł a: ślina – jony fluoru, wapnia, magnezu i fosforu – higiena jamy ustnej – konsumpcja mleka – preparaty hormonalne – palenie papierosów.
Powrót
do góry