Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 31-36

KATARZYNA GROCHOLEWICZ, ELŻBIETA WEYNA, IZABELA GUTOWSKA*, IWONA NOCEŃ**

 

SKŁAD MINERALNY SZKLIWA ZĘBÓW A GŁĘBOKOŚĆ BIOPSJI I STAN UZĘBIENIA KOBIET W WIEKU POMENOPAUZALNYM

Zakład Stomatologii Ogólnej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna

* Zakład Biochemii, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

** Zakład Chemii Medycznej, Katedra Biochemii i Chemii Medycznej Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Joanna Bober

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu składu mineralnego szkliwa zębów na głębokość biopsji i stanu uzębienia u kobiet po menopauzie.

Materiał i metody: U 81 kobiet w wieku 48–70 lat (średnia 54,98) oceniono stan zębów za pomocą liczb Pp, Up, Wp i PUWp oraz określono stężenie jonów fosforu, magnezu i fluorków w szkliwie zębów. W tym celu od każdej z pacjentek pobrano mikropróbki szkliwa siekacza centralnego z dwóch warstw, powierzchniowej i podpowierzchniowej, metodą biopsji kwasowej i poddano analizie biochemicznej. Przy założeniu stałej, 37% zawartości wapnia, obliczono masę, a następnie grubość kolejnych warstw szkliwa oraz głębokość biopsji i stężenie badanych jonów w każdej warstwie. W celu określenia zależności pomiędzy badanymi parametrami wykonano analizę korelacji.

Wnioski: Wyniki badań wykazały, że wysycenie szkliwa obserwowanymi jonami malało wraz z głębokością biopsji. Spadek głębokości biopsji powierzchniowej i podpowierzchniowej warstwy szkliwa korelował ze wzrostem stężenia jonów fluorkowych i magnezu. Na całkowitą głębokość biopsji większy wpływ miała zawartość powyższych jonów w warstwie podpowierzchniowej szkliwa niż w warstwie powierzchniowej. Wzrostowi stężenia fluorków w szkliwie towarzyszyła wysoka koncentracja jonów magnezu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy PUWp a głębokością biopsji.

H a s ł a: szkliwo zębów – biopsja kwasowa – jony fluoru, magnezu i fosforu – stan zębów.
Powrót
do góry