Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 41-43

MARIA JEZIERSKA-MADZIAR, PIOTR PIŃSKWAR*, JANUSZ GOLSKI

 

KUMULACJA FLUORU W MATACH GLONÓW NITKOWATYCH (CHLOROPHYTA) Z EKOSYSTEMU WODNEGO O PODWYŻSZONEJ KONCENTRACJI FLUORKÓW

Katedra Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Akademii Rolniczej w Poznaniu

ul. Woj. Polskiego 71c, 60-625 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. Antoni Przybył

* Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

ul. Bukowska 19, 50-809 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kędziora

 

Streszczenie

Wstęp: W latach 1995–2005 w starorzeczu w Luboniu prowadzono badania nad kumulacją fluoru w abiotycznych i biotycznych elementach tego ekosystemu wodnego.

Materiał: Badany zbiornik od kilkudziesięciu lat zanieczyszczany jest związkami fluoru, jako substancjami ubocznymi z produkcji nawozów fosforowych. Praca przedstawia wyniki badań nad kumulacją fluoru w matach glonów nitkowatych. Zawartość fluoru wahała się średnio od 433 do 608 mgF/kg suchej masy.

Wynik: Jak wynika z dotychczasowych badań największa ilość fluoru skumulowana została w fitoplanktonie.

H a s ł a: starorzecze – zielenice nitkowate – kumulacja fluoru.
Powrót
do góry