Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 51-55

DARIUSZ KŁÓDKA, HELENA ZAKRZEWSKA

 

WYKORZYSTANIE SORPCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI KOŚCI DO OBNIŻENIA PONADOPTYMALNYCH STĘŻEŃ FLUORKÓW W WODZIE

 

Katedra Biochemii Akademii Rolniczej w Szczecinie

ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. Janina Nowak

 

Streszczenie

Wstęp: Na skutek industrializacji zwiększa się zawartość fluoru w środowisku naturalnym, a tym samym w organizmach żywych dochodzi do wielu niekorzystnych zmian. Bioprzyswajalność fluorków jest różna, ale prawie w 100% są one pobierane przez organizmy z wody.

Materiał i metody: W pracy przedstawiono prosty sposób usuwania nadmiernych ilości fluorku z wody do wartości uznawanych za nieszkodliwe przy wykorzystaniu naturalnego sorbentu, jakim jest kość. Eksperyment dotyczył roztworów fluorku sodu, o stężeniu 2 i 4 mg·dm-3, przygotowanych na wodzie destylowanej. Doświadczenie przeprowadzono w temperaturze 10 i 20°C. Jako sorbent zastosowano kość udową krowy w postaci plastrów oraz w postaci rozdrobnionej o średnicy 3–8 mm.

Wyniki: Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że kość nie tylko obniża zawartość fluorku w badanym roztworze wodnym, ale wzbogaca go także w niektóre makroelementy, takie jak Na, Ca, Mg. Jednocześnie eliminuje szkodliwe dla zdrowia metale ciężkie (Zn, Cu). Istnieje możliwość praktycznego wykorzystania kości jako sorbentu do obniżenia ponadoptymalnych stężeń fluorków w wodzie pitnej.

H a s ł a: defluoryzacja – woda – sorpcja – kość.

Powrót
do góry