Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 57-60

PIOTR KOSIOR, URSZULA KACZMAREK*

 

DŁUGOTERMINOWE UWALNIANIE JONÓW FLUORKOWYCH Z WYBRANYCH CEMENTÓW SZKŁO-JONOMEROWYCH – BADANIA IN VITRO

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

* Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

 

Streszczenie

Wstęp: Cementy szkło-jonomerowe konwencjonalne i modyfikowane żywicą ze względu na właściwości fizykochemiczne znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu stomatologicznym. Głównymi ich zaletami jest chemiczne łączenie się z tkankami zęba i wysoki poziom uwalniania jonów fluorkowych.

Materiał i metody: Celem pracy było porównanie poziomu uwalniania fluorków z wybranych cementów szkło-jonomerowych w warunkach in vitro. Badaniom poddano konwencjonalny cement szkło-jonomerowy Ionofil Molar modyfikowany żywicą Vitremer. Próbki materiałów umieszczano w roztworze soli fizjologicznej i wodzie dejonizowanej. Pomiary stężeń jonów fluorkowych wykonywano przy użyciu elektrody ORION 9609 po upływie: 1, 3, 24, 48, 72, 168 godzin i kolejno, co 168 godzin (7 dni) do 2352 godzin (98 dni).

Wyniki: Wykazano istotnie wyższy poziom uwalniania fluorków z materiału Vitremer do soli fizjologicznej i wody dejonizowanej. Maksymalna skumulowana ilość uwolnionych fluorków po okresie 14 tygodni dla tego materiału w roztworze soli fizjologicznej wynosiła 256,87 ± 15,77 μg F/mm2, natomiast dla materiału Ionofil Molar 206,61 ± 20,01 μg F/mm2. Największą dynamikę uwalniania fluorków w przypadku obu materiałów zaobserwowano w pierwszych 24 godzinach, natomiast w kolejnych okresach znacząco malała.

Wnioski: Modyfikowany żywicą cement szkło-jonomerowy Vitremer uwalnia więcej jonów fluorkowych niż konwencjonalny cement szkło-jonomerowy Ionofil Molar. Stwierdzono zbliżony poziom emisji fluorków do wody i soli fizjologicznej.

H a s ł a: cementy szkło-jonomerowe − uwalnianie fluoru − środowiska ekstrakcyjne.
Powrót
do góry