Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl. 1, 61-65

PIOTR KOSIOR, URSZULA KACZMAREK*

 

KRÓTKOTERMINOWE UWALNIANIE JONÓW FLUORKOWYCH Z LAKU SZCZELINOWEGO CONSEAL F DO RÓŻNYCH ŚRODOWISK – BADANIA IN VITRO

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

* Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

 

Streszczenie

Wstęp: Szczególne znaczenie dla profilaktyki próchnicy ma stale utrzymujące się, niewielkie stężenie jonów fluorkowych obecnych w środowisku jamy ustnej. Stosowanie laków szczelinowych z dodatkiem fluoru ma na celu zwiększenie ochronnego i zapobiegawczego działania przeciw próchnicy.

Celem pracy było określenie poziomu uwalniania jonów fluorkowych z laku szczelinowego Conseal F do różnych środowisk.

Materiał i metody: Próbki materiału umieszczano w roztworach sztucznej śliny o pH 4,5; 5,5; 6,0; 7,0; 7,5 bez jonów Ca++ oraz o pH 4,5; 5,5 z zawartością jonów Ca++, a także w roztworze soli fizjologicznej i wodzie dejonizowanej. Poziom jonów fluorkowych w roztworach mierzono po upływie 1, 3, 24, 48, 72, 168 godzin.

Wyniki: Najwyższe skumulowane stężenie uwolnionych jonów fluorkowych występowało w środowisku soli fizjologicznej (9,39 ± 2,17 μg F/mm²), a najniższe w sztucznej ślinie o pH 7,0 (0,45 ± 0,14 μg F/mm²). Najwyższą emisję fluorków odnotowano w pierwszych trzech godzinach, następnie uwalnianie utrzymywało się na niskim i stosunkowo stałym poziomie.

Wniosek: Uwalnianie jonów fluorkowych z laku Conseal F zależy od składu i pH środowiska. Obniżenie pH powoduje wzrost uwalniania jonów fluorkowych, co jest istotne u pacjentów z niskim pH śliny i wysokim ryzykiem próchnicy.

H a s ł a: lak szczelinowy − uwalnianie fluoru − środowiska ekstrakcyjne.
Powrót
do góry